Актуальні проблеми філософії та соціології №45\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №45/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

В. В. Готинян-Журавльова, І. В. Сумченко
Культура як система цінностей в розумінні наших пращурів та в розумінні сучасної людини

Р. М. Гречкосій
Консьюмеризм як феномен економічно-ціннісної орієнтації: філософський аспект

Л. В. Діденко
Філософсько-економічні параметри (антропо)споживання: від потребозадоволу до індивідуальної рівноваги

Y. A. Dobrolyubska
Modern Typology of Marginality in Social and Cultural Space

Н. А. Дресвяннікова
Феномен уяви та її роль у практиці правозахисту

В. В. Лисенкова
Порівняльний аналіз способів життя геніїв XIX–XX століть (І. Гете, Н. Бор)

С. В. Радченко
Роль соціально-політичної дії в формуванні гуманітарної безпеки: теоретичний аналіз

М. В. Сінельнікова
Помста – як частина досвіду ресентименту

О. А. Спис
Російсько-українська війна: реакція лідерів християнського світу на початковому етапі агресії 2022 р.

В. В. Ткаченко
Україна: руйнування дихотомії «жертва»/«насильник» та народження «Homo heroicus»

В. О. Черненко
Василь Стус: поезія, етичний дискурс

А. О. Шевель
Зміна парадигми в філософії науки з появою штучного інтелекту

С. Ф. Шевчук, Н. Й. Романюк
Благодійництво як елемент і показник розвитку громадянського суспільства

Н. О. Зінченко, О. О. Штепа
Час як чинник формування стереотипів української політико-правової ментальності: соціально-філософський аналіз

Е. В. Щербенко
Генерація й травма. Чинник темпоральності в суспільно-політичному дискурсі перехідної доби

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Бутиліна, О. В. Пузирьова
Лояльність працівників соціальних служб в умовах війни

Н. І. Грищенко
Розвиток та риси волонтерської діяльності особи в умовах воєнного стану в Україні

І. А. Євдокимова, О. В. Колеснікова
Ставлення до старіння та старості у соціологічному вимірі

Т. М. Іванець
Особливості втілення рис національного характеру народу в мові: японський кейс

L. V. Kalashnikova, A. S. Lobanova, О. О. Pryhodko
Dynamics of value orientations of the population of Ukraine, Poland, Russia and Belarus (2010–2022): comparative analysis

О. М. Кузьмук, В. В. Любчук, Л. М. Опейда
Життєві цінності молоді у воєнний час (за результатами онлайн опитування студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки)

О. А. Панченко, А. В. Кабанцева
Концепція Лебедів як метафоричне відображення сучасної турбулентної дійсності

Є. Я. Прохоренко
Операціоналізація категорії «гендерна нерівність» в соціології

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. Ю. Барасій
Електоральний процес в епоху цифровізації: медіакратія, «Дія», медіа-скандали

Mammadov Tural Xalid
Methodological foundations of the concept of governance region

І. Є. Ворчакова
Жіноче політичне лідерство: особливості гендерного сприйняття

В. М. Дем’яненко, Т. П. Прядко, А. О. Рубан
Теоретичні концепти І. Ільїна й ідеологія «путінізму» як відображення політико-культурних настанов російського суспільства

Г. Р. Матухно
Інституціоналізація молодіжної політики в Україні як чинника впливу на рівень публічної політичної участі молоді

М. Ф. Москалюк
Євроінтеграційний і євроатлантичний вектор розвитку країн Балтії: передумови та етапи реалізації

М. Б. Мота
Значення, перспективи та ризики аналітики Big Data для розвитку демократії і виборчого процесу

Р. Р. Мудрий
Програмні особливості й електоральні успіхи піратських мережевих партій: на прикладі деяких країн Європи

П. М. Олещук, О. І. Салтовський
«Альтернативні моделі» приєднання України до НАТО у сучасному європейському політичному та складність їх реалізації

Актуальні проблеми філософії та соціології №44\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №44/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

N. E. Giblaliyeva
Philosophy of life about the phenomenon of values

С. В. Бондар
Обмеження та перспективи розвитку штучного інтелекту: філософський аналіз

П. П. Валенчук
Суспільний запит: його типи, ознаки та підходи до розуміння

Y. D. Hryhorak
Own Among Strangers: Main Sources of Tolerance of Ancient Greek Philosophers

Р. І. Данканіч
Філософська герменевтика: проблема тлумачення тексту в інтерпретації Г. Гадамера і Ю. Габермаса

І. С. Караєва
Філософські виміри прогностичних романів Олдоса Гакслі

В. М. Лозовицький
Православна теологія ХХ ст.: в пошуку витоків української думки

Р. В. Множинська
Внесок С. Оріховського у ренесансно-гуманістичне розроблення морально-етичної проблематики (І пол. ХVI ст.)

Р. М. П’яста
Морально-богословські аспекти виконання правил дорожнього руху у вченні Католицької Церкви

М. І. Паскалова, Н. В. Кіт
Управлінське рішення в світлі народження, розуміння та трансляції смислів

Л. А. Усанова, І. В. Усанов
Політика мережевих ідентичностей

Н. В. Шакун
Соціокультурні аспекти сучасних суспільних трансформацій

СОЦІОЛОГІЯ

І. О. Дмитрик, Г. О. Скидан
Вимушена міграція українців до Польщі в умовах воєнного стану: проблема адаптації

Л. М. Хижняк
Плюралізм теоретичних підходів у сучасних дослідженнях міжнародних відносин і світової політики

ПОЛІТОЛОГІЯ

І. М. Андрощук
Вплив засобів масової інформації Чеської Республіки на формування суспільної думки щодо російсько-української війни

А. Р. Кобетяк
Реклама європейського мультикультуралізму та його вплив на міжконфесійні відносини в Україні

П. Л. Лисянський, А. Р. Саліхов
Аксіологічний аналіз виборчого процесу у військовий та поствійськовий час

В. А. Ястребова
Інспіровано-зовнішній сепаратизм як інструмент створення квазідержавних утворень в країнах пострадянського простору

А. І. Сушко, Б. А. Римар
Соціокультурні чинники легітимності публічної влади

В. О. Щербенко
Безпека Чорноморського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку

Є. Я. Прохоренко
Зміст та місце поняття «девіація» в соціології Еміля Дюркгейма

Актуальні проблеми філософії та соціології №42\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №42/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Р. М. Вербова
Особа та пізнання у персоналістських ідеях Андрея Шептицького

О. М. Городиська
Limit-experience як філософсько-антропологічний концепт

М. В. Грицишина
Вчення Ф. Бекона про природну та індуктивну історію як основу гносеологічної будови англійського емпіризму

Т. М. Дишкант, Я. В. Тарароєв
Дослідження війни з урахуванням її сучасної трансформації з позиції етичної рефлексії

І. З. Дуцяк
Антропологічні аспекти філософії туризму

І. А. Заводовський
Підвищення ролі відповідального громадянства в контексті розвитку цифрової культури

О. Л. Коломієць
Феномен «кредит довіри» в соціокультурному вимірі Китаю

Р. Ю. Коперльос
Духовність як одна із сутностей людини

Г. Л. Коростильов
Сучасна війна та її види: соціально-філософський аналіз

А. Косс
Трансформації гуманізму: між наукою і філософією

С. К. Костючков
Феномен штучного інтелекту в горизонтах біофілософського знання

В. Крикун, Т. Бауліна
Феномен маніпулювання в концепціях Г. Франке і М. Кліса

В. О. Крилова (Світла)
Харизма люблячої пари як прояв комунікативного андрогінізму

Л. Ю. Левченко
Щастя у творах Григорія Сковороди: концептуальний аналіз

О. І. Панько
Постсекулярність як можливість розвитку суспільно-релігійного діалогу

О. В. Патлайчук
Філософія розвитку суспільства в умовах четвертої промислової революції

Р. М. Поліщук
Осмислення спорту через призму масової культури

Т. О. Разводова
Надчуттєвий світ совісті (порівняльний аналіз розуміння совісті у філософії та психології)

Я. А. Соболєвський
Суспільно-політичні та релігійні погляди в пуританській філософії американського мислителя Томаса Гукера

А. В. Худенко
Феномен очевидності: феноменологічна оптика філософії М. Гайдеґґера

Е. В. Щербенко
Свідчення Майдану, або Доля у грі. Артефактичний складник Модерну в герменевтичному вимірі

СОЦІОЛОГІЯ

О. Б. Орос, Д. М. Афанасьєв
Батьківське насильство під час ситуацій навчання в умовах соціальних змін

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. В. Бадер, С. О. Вовк
Системні риси агресії як виду зовнішнього збройного насилля та російсько-українська війна

С. М. Дерев’янко, Ю. В. Кобець, Н. Р. Голуб'як
Етнічні конфлікти в Західній Європі: сучасний стан та перспективи

І. Д. Дудко
Політичний плюралізм внутрішньоконгресових впливів США: досвід для України

Ю. П. Мельник
Інтегративні моделі адаптації стратегії розвитку культурної політики ЄС в українській культурі

А. Б. Стичинська
Загальна характеристика основних методів політичного прогнозування

О. І. Тимошенко, І. М. Дранчук
Політичні цінності як аксіологічні засади євроатлантичних прагнень України

А. Д. Штельмашенко
Актуальні питання розв’язання регіональних конфліктів на пострадянському просторі

М. В. Яковлєв, О. В. Купка
Постінформаційне суспільство як концепт політологічних студій: виклики і перспективи концептуалізації для дослідження міжнародних відносин

Г. Б. Трушевич
Вплив російсько-української війни на політичну соціалізацію особистості: нові тенденції персонології

Актуальні проблеми філософії та соціології №43\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №43/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Ю. М. Александрова
Філософський аналіз стратегій розвитку наукової освіти в контексті сучасної освітньої політики

О. В. Бороденко
Нобелівська премія: філософсько-правові та етичні аспекти

О. М. Єременко
Історія як боротьба метафізичних програм (роздуми про книгу Олексія Халапсіса «Дзеркало Кліо»)

І. С. Караєва
Філософія нудьги у творчості Олдоса Гакслі

С. Г. Карпова, Д. Р. Щепова
Релігійно-філософські дискурси Дж. Агамбена

М. М. Коник
Сучасна ситуація у мистецтві як іконоборство

Л. Ю. Левченко, А. В. Тірбах
Людина у творах Григорія Сковороди: концептуальний аналіз

Д. І. Леощенко
Відображення особливостей східної цивілізаційної парадигми в китайській філософській традиції

І. М. Ломачинська, О. В. Алексєєнко
Релігійна ідентичність як засіб маніпулювання в консцієнтальних війнах сучасності

С. В. Матяш, Л. А. Кузнєцова
Віртуальне та його соціокультурні чинники

А.-Л. В. Мафтій
Філософія мовою кіно: творчість Мікеланжело Антоніоні в контексті візуалізації категорій екзистенціалізму

Н. Л. Павленко
Розуміння любові в психоаналізі: різноманіття підходів

Н. М. Павлусів
Заратустра так не говорив: спроба постмодерністського дискурсу відомої праці Ф. Ніцше

Л. А. Пастушенко
Антитеза «Захід – Росія» в історіософських міркуваннях київських академічних філософів поч. ХХ ст.

І. Б. Починок
Обґрунтування гуманітарного знання як методологічна проблема

Я. Ю. Сегень
Нові медіа як продукт і конструкт інформаційного світу

П. А. Соболєвський
Філософія повсякденної мови та філософія ідеальної мови як центральні проекти лінгвістичної філософії

Г. Г. Старікова
Фрейми як форма буття неявних знань

Я. В. Тарароєв, Т. М. Дишкант
Філософський контекст категорії управління як підґрунтя для когнітивних моделей мислення військового керівника

С. О. Терепищий
Філософські принципи медіаграмотності в епоху інформаційних війн

І. Д. Фицик, Д. І. Білан
Філософія освіти: дотримання принципів академічної доброчесності в університетах США

Г. І. Фінін
Сучасна війна: виклики та загрози

А. О. Шиманович
Рух католицького модернізму: постаті, тексти, ідеї

Е. В. Щербенко
Модерні рухи, виклик генерації та герменевтична мережа

О. Л. Якубін, О. Д. Вишневська
«Вулична фасилітація» як технологія трансформації ненасильницьких конфліктів: практична стратегія

СОЦІОЛОГІЯ

А. С. Лобанова, О. М. Бондар
Інвайронментальна і (або) екологічна свідомість: демаркація концептів

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. С. Білий
Інституціоналізація дебатів у пострадянському політичному процесі

В. Д. Бондаренко
Еволюція економічних санкцій США проти Ірану та їх вплив на відносини між обома країнами

Т. М. Козак
Особливості, впливовість, ієрархія та ранжування мов у світовій політиці та міжнародних відносинах

В. В. Чигідін
Демократичне політичне представництво: інституційний вимір

Прохоренко Є. Я.
Девіантна поведінка від джерел до сучасності

Актуальні проблеми філософії та соціології №41\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №41/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Т. О. Бойченко
Теоретико-методологічні підходи дослідження міфології

Т. В. Борисова
Філософський портрет феномену «надія» в поглядах Г. Марселя

Ванг Дечонг, О. О. Дольська
Цифрова культура: особливості та її основні характеристики

Р. В. Васильченко
Співвідношення людини і держави філософії нового часу

О. М. Городиська, О. О. Дольська, В. В. Лобас
Практики себе як механізм управління собою

Ю. Д. Доброносова
Вибір як спосіб самоздійснення особистості у повсякденні війни

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Сімейне християнське виховання: онтологія формування особистості

Р. Ю. Коперльос
Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі

О. І. Панько
Сакральність секулярного: прояви та інтерпретації

А. І. Петранюк
До питання про кризу особистісної ідентичності в інформаційно-мережевому світі

О. В. Тюлькін
Особливості сприйняття колективного досвіду як етнонаціонального знання ХХ–ХХІ ст

Е. В. Щербенко
Революція й авдиторія. Герменевтика дорослішання

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Мальцева
Соціальна робота в умовах сучасних соціокультурних зрушень: досвід професіоналізації соціальних працівників у системі безперервної освіти США

Т. С. Марусяк
Соціальні аспекти функціонування хоумскулінгу в сучасному українському суспільстві

Л. О. Радіонова, Н. В. Козирєва
Соціальний капітал як імператив самоорганізації міського соціуму

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. Є. Максимець, С. О. Телефус
Вплив міграційних процесів на ринок праці України, спричинених військовою агресією росії

В. В. Світла
Демократична громадськість та структурування громадської думки: питання інституційної спроможності в умовах сучасного Інтернет-середовища

Ю. О. Седляр, О. І. Стадніченко
Соціальні медіа як сучасна комунікаційна технологія

Р. В. Чупрін
Трансформації виборчих систем європейських країн-членів НАТО в період «Холодної війни»

Л. В. Ярова, Л. І. Яковлева, В. М. Кольцов
Інституційна взаємодія в умовах війни: роль парламентської опозиції

В. Й. Климончук
Тенденції розвитку міжнародних відносин у ЄС крізь призму підготовки дипломатичних кадрів у державах Вишеградської четвірки

І. Ф. Гурак, С. М. Дерев’янко О. І., Бойчук
Дерев’янко Формування в Росії авторитарного, антизахідного режиму та реакція провідних міжнародних акторів

В. В. Марчук, Н. Р. Голуб’як
Підготовка дипломатичних кадрів у контексті становлення і розвитку чеської дипломатії (1989–2004)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"