Авторам

До уваги авторів науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»!

 

Редакція науково-практичного журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» (категорія Б) запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи.

Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (Додаток 3).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:Серія КВ № 20826-10626Р від 25.06.2014 р.

Науковий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Матеріали для опублікування подаються українською та англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України.

Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

·постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

·аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

·формулювання мети статті;

·виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

·висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 

Статті до № 47 науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»

приймаються до 31 травня 2024 року.

Рубрики журналу: 1. Філософія; 2. Соціологія; 3. Політологія

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1.Ліворуч від найменування статті вказується УДК, рубрика.

2. Відомості про автора мають містити код orcid. Якщо автор не має цього коду, його необхідно зареєструвати за посиланням https://orcid.org/

3.Обсяг статті – 12–18 сторінок.

4.Шрифт: Times New Roman; кегль – 14, інтервал – 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ – 1, 25.

5.Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].

6.Наприкінці тексту після літератури розміщуються анотації двома мовами: українською та англійською (незалежно від мови статті).

7.Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

8.Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-») і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Рубрика 1. Філософія

УДК 504.75.13.101.1

С. М. Варвянський

ORCID ID: https://orcid.org/

доктор філософських наук, професор,

професор кафедри філософії та політології

Полтавського університету економіки і торгівлі

 

 

Світоглядні аспекти сучасної екологічної проблеми

 

Для цивілізації в цілому та конкретно незалежної України надзвичайно актуальною є екологічна проблема … [2, c. 192].

 

Література

1. Крилова С. Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін-аналізу. Київ. КНТ. 2020. 563 с.

 

Анотація

Варвянський С. М. Світоглядні аспекти екологічної проблеми. – Стаття.

У статті розглядаються філософські та етико-гуманістичні аспекти екологічної проблеми, які впливають на формування світоглядних орієнтацій у розв’язанні протиріч у системі «природа – суспільство»... (обсяг мінімум 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: світогляд, екологія, екологічна проблема, екологічна етика, екологічна культура, екологічний гуманізм.

 

Summary

Varvianskyi S. M.Worldview aspects of modern ecological problems. – Article.

The article deals with the philosophical and ethical aspects of ecological problems which influence the worldview orientation in the solution of contradictions in the system of “nature – society”... (обсяг мінімум 1800 друкованих знаків)

Key words: worldview, ecology, ecological problem, ecological ethics, ecological culture, ecological humanism.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науково-практичному журналі «Актуальні проблеми філософії та соціології»
№ 47/2024 необхідно до 
31 травня 2024 року заповнити електронну довідку про автора за посиланням та відправити на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. такі матеріали:

1. статтю

2. скановану копію квитанції про оплату (реквізити надсилаються після перевірки та рецензування статті).

 

УВАГА!

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 серпня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 вересня 2024 р.

Розмір публікаційного внеску, який покриває витрати, пов'язані з публікацією журналу, становить 1000 грн (до 12 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн. Реквізити для оплати надсилаються на електронну адресу після прийняття статті до публікації.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 (068) 620 25 34

Електронна адреса: www.apfs.nuoua.od.ua

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Інформація для авторів

 

 


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"