Актуальні проблеми філософії та соціології №41\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №41/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Т. О. Бойченко
Теоретико-методологічні підходи дослідження міфології

Т. В. Борисова
Філософський портрет феномену «надія» в поглядах Г. Марселя

Ванг Дечонг, О. О. Дольська
Цифрова культура: особливості та її основні характеристики

Р. В. Васильченко
Співвідношення людини і держави філософії нового часу

О. М. Городиська, О. О. Дольська, В. В. Лобас
Практики себе як механізм управління собою

Ю. Д. Доброносова
Вибір як спосіб самоздійснення особистості у повсякденні війни

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Сімейне християнське виховання: онтологія формування особистості

Р. Ю. Коперльос
Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі

О. І. Панько
Сакральність секулярного: прояви та інтерпретації

А. І. Петранюк
До питання про кризу особистісної ідентичності в інформаційно-мережевому світі

О. В. Тюлькін
Особливості сприйняття колективного досвіду як етнонаціонального знання ХХ–ХХІ ст

Е. В. Щербенко
Революція й авдиторія. Герменевтика дорослішання

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Мальцева
Соціальна робота в умовах сучасних соціокультурних зрушень: досвід професіоналізації соціальних працівників у системі безперервної освіти США

Т. С. Марусяк
Соціальні аспекти функціонування хоумскулінгу в сучасному українському суспільстві

Л. О. Радіонова, Н. В. Козирєва
Соціальний капітал як імператив самоорганізації міського соціуму

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. Є. Максимець, С. О. Телефус
Вплив міграційних процесів на ринок праці України, спричинених військовою агресією росії

В. В. Світла
Демократична громадськість та структурування громадської думки: питання інституційної спроможності в умовах сучасного Інтернет-середовища

Ю. О. Седляр, О. І. Стадніченко
Соціальні медіа як сучасна комунікаційна технологія

Р. В. Чупрін
Трансформації виборчих систем європейських країн-членів НАТО в період «Холодної війни»

Л. В. Ярова, Л. І. Яковлева, В. М. Кольцов
Інституційна взаємодія в умовах війни: роль парламентської опозиції

В. Й. Климончук
Тенденції розвитку міжнародних відносин у ЄС крізь призму підготовки дипломатичних кадрів у державах Вишеградської четвірки

І. Ф. Гурак, С. М. Дерев’янко О. І., Бойчук
Дерев’янко Формування в Росії авторитарного, антизахідного режиму та реакція провідних міжнародних акторів

В. В. Марчук, Н. Р. Голуб’як
Підготовка дипломатичних кадрів у контексті становлення і розвитку чеської дипломатії (1989–2004)

Актуальні проблеми філософії та соціології №40\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №40/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Aliyev Ravan Ayyub
The concept of technogenic civilization as an essential component of universal civilization concepts

В. А. Дранник, Т. М. Свідло
Потенціал творчої праці у подоланні деструктивності перманентної тривожності

В. Ф. Капіца
Креативно-онтологічна дія ноосферних сил в гносеометриці ноо-реальнісних переходів до нелокальних екзістенціалів світобуття

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Пренатальне виховання: таїнство народження особистості

В. О. Крилова (Світла)
Текст як результат харизми автора

О. Н. Кубальський
Посилення взаємодії наукових інституцій з установами освіти та культури в соціально-турбулентному просторі

Т. В. Кушерець
Проблема смерті та безсмертя: Танатос та Осіріс у людському бутті

K. O. Lobanova
Philosophical perspectives on mobility: a comparative study of the legacy of Georg Simmel and John Urry

Мехдієва Гюльчин
Роль релігійної толерантності та інтолерантності у суспільстві

А. А. Мірошниченко, О. В. Бутурліна
Синергетичний підхід до визначення основних понять у сучасному штучному інтелекті

О. А. Моргун
Ноосферно-гносеологічні засади створення інноваційних програм наукових досліджень в методологічній системі ноонаукового пізнання

О. І. Об’єдков
Феномен цифрового тоталітаризму. Шлях від класичної концепції до сьогодення

І. В. Омельчук
Проблеми концептуалізації ідей плюралізму в філософії постмодернізму

А. О. Пальчик
Феномен науки у теологічно-антропологічній рефлексії Іоанна Павла ІІ

О. Г. Рогова
Християнська етика як освітня дисципліна: тягар чи свобода?

Ю. В. Соколовська, І. І. Севрук, Н. Ю. Чупрінова
Екологічна ментальність військових та її формування в контексті екологічних ризиків сучасної україни

Г. Г. Старікова, Л. А. Тіхонова
Передумовні складові наукового знання

Л. В. Тітаренко
Феномен евтаназії: право на життя та право на смерть

В. І. Фуркало, В. С. Фуркало
Філософське осмислення явища «національний героїзм» в контексті української національної ідеї

П. Е. Хрімлі
Семантика христологічних послань Патріарха Варфоломія в сучасному дискурсі Константинопольского Патріархату

А. О. Шинкарьова
Порівняння концептів індійського трактату Натьяшастра – rasa і bhāva з концептами поетики Арістотеля і концептом ідей Платона

Е. В. Щербенко
Vita narrativa. Євромрія і креативний клас

СОЦІОЛОГІЯ

М. О. Дубас
Війна, пандемія COVID-19 та методології досліджень онлайн у соціології: дослідницькі виклики і сучасні тренди

Д. С. Цуканова
Національні меншини як чинник культурного розвитку суспільства в умовах глобалізації

Д. С. Чижик
Модель українського суспільства в працях І. Франка

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. В. Багінський, О. Ю. Заєць
Діяльність ООН під час російсько-української війни: виклики та перешкоди

Ю. Р. Бітель
Роль громадського суспільства у формуванні політичної системи країн Балтії: порівняльний аналіз

N. Yu. Horbenko
Political discourse: definition, features and functions

Н. В. Горло
Реалізація реформи децентралізації влади в Україні в умовах воєнного стану

О. М. Іщенко
Політичні ідеології як чинник подолання політичної індиферентності сучасного суспільства

В. В. Марчук, С. М. Дерев’янко
Цифрова дипломатія України в Кувейті: проблеми та пріорітети

М. Ф. Москалюк
Президентство в країнах Балтії: порівняльний аналіз інституалізації та статусно-функціональних особливостей

Н. Ф. Щербина
Політичний транзит: теоретичні підходи та історичний досвід Новітнього часу

Л. І. Яковлева
Легітимність публічної влади у мережевому суспільстві

Ю. О. Яцина
Особливості застосування інноваційних аналітико-статистичних технологій в інформаційних системах з моніторингу та виявлення корупції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

Н. Л. Павленко
Метаантропологічний підхід у дослідженні любові

Я. І. Пасько
Прекаріат та «соціальна держава»: соціальне партнерство чи протистояння?

Актуальні проблеми філософії та соціології №39\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №39/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

М. В. Бейлін, О. М. Желтобородов
Людина в умовах когнітивно-технологічної антропосфери

Р. М. Вербова
Християнський персоналізм митрополита Андрея Шептицького

Л. М. Газнюк, Ю. А. Семенова
Людина і соціальний світ: екзистенційно-емоційні виклики сучасності

М. В. Галіченко, І. Є. Поліщук
Практичні аспекти філософських вчень минулого та сьогодення

В. О. Крилова (Світла)
Світогляд харизматичної людини: прояви та динаміка

А. О. Кулик
Концепт особистості в феноменологічній філософії

Н. Г. Манойло
Соціокультурна гендерна єдність чоловічності й жіночності у професійній діяльності нотаріуса

Р. М. Поліщук
Формалізм як можливий підхід до концептуалізації спорту

О. О. Пучков, О. В. Уваркіна
Сучасна військова освіта: трансгресивний прорив в умовах трансформації

С. Т. Репетій
Духовність в екзистенціальних вимірах людського буття

М. В. Сінельнікова
Сучасне хейтерство як продукт ресентименту

О. І. Стебельська
До питання про симулякризацію соціально-культурного простору

І. Д. Фицик
Філософія свободи (польський та український романтизм першої половини ХІХ ст.: спроба зіставлення)

У. В. Хамар
Ідеї національної винятковості в російській філософській освіті

Є. М. Чорноморець
Християнський підхід до вирішення духовних проблем сучасної молоді (аналіз духовного досвіду прп. Порфирія Кавсокалівіта)

О. Ю. Чурсінова
Компаративний аналіз філософії техніки М. Бердяєва і Ж. Бодрійяра

Н. Є. Шолухо
Художній образ Івана Мазепи в некласичній парадигмі філософії історії

О. О. Штепа
Європейські цінності як чинник трансформації правової ментальності українського етносу: державотворчий дискурс

СОЦІОЛОГІЯ

Р. Р. Мишок
Феномен українського піратства у розрізі соціально-політичної інтернет-поведінки

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, А. В. Щапова
Вплив ЗМІ на формування політичної свідомості

Д. С. Цуканова
Роль інкультурації та акультурації в процесі соціалізації дітей національних меншин: соціологічний аспект

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. С. Гарбадин
Архітектура вибору та механізми підштовхування у публічній політиці: організаційні та психологічні аспекти

М. С. Іванов, В. Г. Алєйник
Російська агресія проти України в 2022-2023 роках: особливості масової комунікації

О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
Глобальна політика: ретроспективний і прогностичний дискурс

П. Л. Лисянський
Регіональний сепаратизм Молдови як інструмент впливу РФ на дестабілізацію ситуації в Україні

Т. М. Ляшенко
Відбір політичних еліт: демократичний процес чи фактор нестабільності

А. О. Хмельников
Інституалізація локального політичного менеджменту: українська специфіка та демократичні орієнтири розвитку

Д. В. Яковлев, Л. І. Яковлева
Політика без ток-шоу. Потенціал звернень публічних інтелектуалів щодо легітимації влади

А. В. Кройтор, В. М. Кольцов
Виклики демократизації України у процесі європейської інтеграції під час російсько-української війни

2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №40\2023

 

Актуальні проблеми філософії та соціології №41\2023

 

Актуальні проблеми філософії та соціології №38\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №38/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

O. М. Horodyska
Transformation of university as a liminal phenomenon: on the ways of human’s searching for the self

Н. В. Денисенко, Т. В. Щириця
Квазілегітимність правових та ціннісних засад авторитарного суспільства

О. В. Запорожченко
Феномен «культурного шоку» та парадигма мультикультуралізму в умовах сучасності

А.-Л. Мафтій
Місце і роль мистецтва в історичному розвитку людини і людства: гегельянські варіації

Л. Г. Сіра
Творчість як запорука щасливого життя: антропологічний підхід

Я. А. Соболєвський
Платонізм в філософських поглядах Томаса Джефферсона

W. Sun, O. O. Dolska
Digitalization of Education in China: problems, opportunities (socio-philosophical analysis)

О. О. Штепа
Нематеріальні цінності українського етносу як чинник трансформації національної правової ментальності: соціально-філософський дискурс

СОЦІОЛОГІЯ

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, М. А. Горячева
Конфліктогенні чинники в соціально-політичному просторі

ПОЛІТОЛОГІЯ

С. К. Костючков
Нейрокогнітивний хакінг як інструмент активізації кіберконфліктного простору в умовах глобалізованого світу

В. А. Ліпкан
Політичний зміст концепції стратегічної невизначеності: на прикладі КНР

М. І. Мілова, Г. Б. Трушевич
Перспективи виборчого процесу в післявоєнний період: попередній аналіз

О. І. Свідерська
Колективне у індивідуалізованій політиці сорому

Л. В. Ярова, Л. І. Яковлева, В. М. Кольцов
Компоненти інституційної взаємодії в українському політичному процесі

Д. В. Яковлев
Публічні звернення інтелектуалів як технологія раціоналізації політичної комунікації

М. І. Ніколаєва, А. В. Кройтор
Авторитарні звороти у процесі демократизації України


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"