Актуальні проблеми філософії та соціології №37\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №37/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Abdullabeyov Elkhan Firudin
Dialogue of Islam and Christianity: ethical standards and human values

А. Ю. Ареф’єва
Діалог класичної та посткласичної музики в європейській культурі початку ХХ століття: образи сценічного синтезу

О. І. Бойчук, М. М. Стадник
Проблеми молодіжної агресії, булінгу та кібербулінгу у сучасному українському суспільстві

С. О. Ганаба
Самоідентифікація як умова розвитку особистості: досвід етики стоїків

Руфат Гараїв
Битви з участю Імам Алі під час Пророка Мухаммада (м.й.б.)

О. О. Гончарова
Темпоральні стратегії особистості в ситуації війни та в ситуації пандемії на прикладах з романів «Прощавай, зброє!», «Три товариші» та «Чума»: порівняльний аналіз

О. О. Дольська
Феноменологія про основи моралі, або про «незламність» метафізики

М. О. Загурська
Сучасний міський простір як фактор міської ідентичності: соціально-філософський аспект

С. Г. Карпова, Д. Р. Щепова
Філософія освіти М. Фуко в контексті сучасної української культури: знання та інтелектуал

І. В. Козій, М. А. Пігош
Дмитро Донцов про теорію еліти як рушія суспільного прогресу

О. Н. Кубальський
Актуалізація ідей Просвітництва в контексті трансформаційних процесів у науці та освіті

В. В. Лисенкова
До питання філософічності наукового способу життя Н. Бора

В. П. Литовченко
Ідеали язичництва у християнському світогляді

Н. Л. Павленко
Ідея любові в історії західної філософії

М. П. Плахтій, Т. В. Сулятицька
Комунікативна природа людського буття

М. В. Сінельнікова
Ресентимент як підґрунтя людської самоідентифікації в мережі

Б. В. Сковронський
Онтологічний вимір знаку та його розуміння в американській і європейській традиціях

Г. Г. Старікова, Л. А. Тіхонова
Антропоцентризм як парадигма сучасної лінгвістичної філософії

В. І. Фуркало, В. С. Фуркало
Перспективи розвитку філософії мистецтва

У. В. Хамар
Праця та дозвілля в ідеальному суспільстві

Патріка Хрімлі
Екологія людини як наратив сучасного дискурсу Константинопольського Патріархату

О. О. Штепа
Віртуальна реальність: соціально-філософський аналіз

СОЦІОЛОГІЯ

К. Б. Баннікова
Ефективні програми добробуту для мультикультурних команд

А. С. Лобанова, О. О. Комарова, Д. М. Славіна
Когнітивні технології в адміністративному менеджменті: проблеми і шляхи запровадження в Україні

Р. Р. Мишок
Соціально-політична інтернет-поведінка у структурі сучасних українських інтернет-практик

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. М. Казьмірова
Соціальна політика як необхідний складник соціальної держави

А. Д. Пілько
Аналіз соціальної напруженості як перспективний напрям розвитку соціального моделювання

ПОЛІТОЛОГІЯ

Азізага Малик огли Беклерів
Діяльність Президента Азербайджана Ільгама Алієва в галузі регулювання міжконфесійних відносин

І. Д. Дудко
Міжнародний парламентаризм в інтерпретаціях західної політичної думки

А. О. Карпенко
Специфіка поєднання соціального та національного в соціалістичному напрямі української політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття

В. Й. Климончук
Публічна дипломатія України в Катарі: напрями та перспективи

В. А. Ліпкан
Ідея політичної готовності

В. В. Марчук, С. М. Дерев’янко
Кувейтський вимір публічної дипломатії України: проблеми та шляхи їх подолання

В. М. Мельник
Орієнтальна схема римсько-візантійської ґенези середньовічної політичної думки

А. В. Метельська
Роль невербальних комунікацій у формуванні іміджу політичного лідера

С. М. Наумкіна, В. С. Попазогло
Визначення неформальних інститутів політики з позицій неоінституціоналізму

С. М. Матвієнків, Ю. І. Шмаленко, В. М. Кольцов
Національний інформаційний простір України: проблеми та перспективи розвитку

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

Петриківська О. С.
Філософські основи антропологічного підходу

Актуальні проблеми філософії та соціології №36\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №36/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Священник М. Я. Антонюк
Термін «антиномія» та близькі за змістом терміни у релігійному контексті

А. Ю. Ареф’єва
Полістилістика французького музичного імпресіонізму

Т. О. Гайналь, І. В. Кучера, С. І. Білоус
Епоха постправди: фактори виникнення і виживання

О. В. Голубовська
Свобода як філософсько-антропологічна проблема

О. О. Гончарова
Темпоральні стратегії людини під час і після війни на прикладах з романів Е. Гемінґвея «Прощавай, зброє!» та Е. М. Ремарка «Три товариші»

Р. І. Данканіч
Криза раціонального мислення в західноєвропейській філософії

І. З. Дуцяк
Критичний перегляд онтологічних засад алетичної логіки

І. С. Карпань
Освітні реформи в контексті філософських засад освіти для сталого розвитку

Р. Ю. Коперльос
Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці

А. А. Кравченко, М. В. Ліпін
Варіації інклюзії та ексклюзії в альтернативах економіки, політики і освіти

О. Н. Кубальський
Зміни соціокультурних орієнтацій людини в епоху соціальної турбулентності: роль і значення науки

А. С. Мельник
Суспільно-практичний вимір пошуків онтологічного статусу Іншого у філософії ХХ ст.

Н. О. Новокшонова
Трансформації гендерних міфологем у їхній взаємодії з медійним простором масової культури постпостмодерну

І. І. Пархоменко
Поле культурного виробництва в добу постправди

Я. С. Семко
Сучасне мистецтво як предмет споживання

Я. А. Соболєвський
Сутнісні риси американського Просвітництва в історії ранньої американської філософії

Чень Ці
Філософська характеристика процесу інтелектуалізації: генезис, сутність, зміст, форми, рівні та види

СОЦІОЛОГІЯ

О. С. Зубченко
Дисфункції соціальних інститутів за умов окупації

І. Л. Мірчук, О. Я. Зелена
Якість освіти в умовах дистанційного навчання: порівняльний аналіз за результатами соціологічного опитування

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. Р. Кобетяк
Політика України щодо формування Єдиної автокефальної церкви у фокусі зарубіжних політичних досліджень

В. І. Митрощенко
Соціально-економічні передумови виходу з Європейського Союзу як чинник діяльності політичних партій Великої Британії

О. І. Павлов
Помста як комплекс меншовартості та чинник російської війни проти України (2014–2022 роки)

О. І. Свідерська
Роль політичного мему в інформаційних війнах

М. А. Шульга
Демократія: одержимість чи приреченість? (до 30-річчя виходу «Відживлення демократії» Жана-Франсуа Ревеля)

Л. І. Яковлева
Інституціональна теорія: у пошуках рецепту легітимності публічної влади

Актуальні проблеми філософії та соціології №34\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №34/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

І. В. Козій
Тит Галущинський про роль християнської філософії у формуванні основних засад Української ментальності початку XX століття

Р. Ю. Коперльос
Розумння нелінійної особистості в постнекласичній раціональності

У. М. Мараєва, В. Ю. Долішняк
Перспективи гуманізму крізь призму постмодерної культури

О. Г. Рогова, С. І. Рєзніков
Проблематика повернення етичної освіти до Нової української школи

М. В. Сінельнікова
Прояви ресентименту в мережевому просторі

І. М. Ясна
Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора історичних типів суспільств

СОЦІОЛОГІЯ

I. О. Kudinov, K. М. Serheieva, A. О. Klymenko
Readiness of apartment building residents for hot water supply modernization in Ukraine

ПОЛІТОЛОГІЯ

С. С. Бульбенюк
Поліфонія дослідницьких позицій щодо висвітлення феномену новітніх автократій

В. В. Дмитрієв
Політична ідентичність в умовах суспільних трансформацій

Ya. M. Popovych, L. Yu. Smolyakova
Regional specificity of identity orientations in the socio-political dimension of society

А. Ю. Столярова
Політична компетентність громадян як умова демократизації

Актуальні проблеми філософії та соціології №35\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №35/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

С. О. Ганаба
Сенс життя як екзистенційна цінність у поглядах Віктора Франкла

В. Ф. Капіца
Ноосферно-ментальні і ноо-праксіологічні сили в номонології їх розвитку та гносеометриці онтодіяльнісної креативної реалізації

М. Л. Лазарева
Темпоральність у вирі повсякденного буття сучасної людини

О. П. Мартиненко, Б. В. Манчул
Місце поетики та герменевтики у методології гуманітарних наук В. Дільтея

О. А. Моргун
Філософсько-наукові засади ноосферного пізнання в методологічній системі ноонаукового зросту знань

А. Д. Павлишин
Муза як категорія духовності українського народу в філософії Степана Ярмуся

Н. К. Петрук, О. В. Гапченко
Етичні виміри наукової діяльності

Б. В. Сковронський
До питання специфіки семіозу в арт-практиках сучасної культури

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Бутурліна, Т. В. Лисоколенко
Особливості організації профорієнтаційної роботи в експериментальних закладах освіти Дніпропетровщини

О. О. Каретна
Труднощі в процесі соціалізації дітей молодшого шкільного віку

А. Д. Пілько
Формування концептуальної моделі аналізу соціальної напруженості

О. А. Хомерікі, Ю. І. Яковенко
Огляд передумов розбудови в Україні стратегії розвитку соціології

І. П. Шевель, Д. С. Лікарчук
Вивчення конфлікту як негативний чинник соціальної взаємодії: соціополітичний аналіз

ПОЛІТОЛОГІЯ

О. В. Бичковяк
Аналітичний контекст гібридної війни рф проти України

Ю. В. Завгородня
Кіберконфлікти як сучасна загроза цифровізації суспільства: політичний аспект

Л. І. Яковлева
Координація публічної влади: джерела інституціональної теорії легітимності


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"