Актуальні проблеми філософії та соціології №36\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №36/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Священник М. Я. Антонюк
Термін «антиномія» та близькі за змістом терміни у релігійному контексті

А. Ю. Ареф’єва
Полістилістика французького музичного імпресіонізму

Т. О. Гайналь, І. В. Кучера, С. І. Білоус
Епоха постправди: фактори виникнення і виживання

О. В. Голубовська
Свобода як філософсько-антропологічна проблема

О. О. Гончарова
Темпоральні стратегії людини під час і після війни на прикладах з романів Е. Гемінґвея «Прощавай, зброє!» та Е. М. Ремарка «Три товариші»

Р. І. Данканіч
Криза раціонального мислення в західноєвропейській філософії

І. З. Дуцяк
Критичний перегляд онтологічних засад алетичної логіки

І. С. Карпань
Освітні реформи в контексті філософських засад освіти для сталого розвитку

Р. Ю. Коперльос
Розуміння хаосу як безладу в філософії та науці

А. А. Кравченко, М. В. Ліпін
Варіації інклюзії та ексклюзії в альтернативах економіки, політики і освіти

О. Н. Кубальський
Зміни соціокультурних орієнтацій людини в епоху соціальної турбулентності: роль і значення науки

А. С. Мельник
Суспільно-практичний вимір пошуків онтологічного статусу Іншого у філософії ХХ ст.

Н. О. Новокшонова
Трансформації гендерних міфологем у їхній взаємодії з медійним простором масової культури постпостмодерну

І. І. Пархоменко
Поле культурного виробництва в добу постправди

Я. С. Семко
Сучасне мистецтво як предмет споживання

Я. А. Соболєвський
Сутнісні риси американського Просвітництва в історії ранньої американської філософії

Чень Ці
Філософська характеристика процесу інтелектуалізації: генезис, сутність, зміст, форми, рівні та види

СОЦІОЛОГІЯ

О. С. Зубченко
Дисфункції соціальних інститутів за умов окупації

І. Л. Мірчук, О. Я. Зелена
Якість освіти в умовах дистанційного навчання: порівняльний аналіз за результатами соціологічного опитування

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. Р. Кобетяк
Політика України щодо формування Єдиної автокефальної церкви у фокусі зарубіжних політичних досліджень

В. І. Митрощенко
Соціально-економічні передумови виходу з Європейського Союзу як чинник діяльності політичних партій Великої Британії

О. І. Павлов
Помста як комплекс меншовартості та чинник російської війни проти України (2014–2022 роки)

О. І. Свідерська
Роль політичного мему в інформаційних війнах

М. А. Шульга
Демократія: одержимість чи приреченість? (до 30-річчя виходу «Відживлення демократії» Жана-Франсуа Ревеля)

Л. І. Яковлева
Інституціональна теорія: у пошуках рецепту легітимності публічної влади

Актуальні проблеми філософії та соціології №35\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №35/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

С. О. Ганаба
Сенс життя як екзистенційна цінність у поглядах Віктора Франкла

В. Ф. Капіца
Ноосферно-ментальні і ноо-праксіологічні сили в номонології їх розвитку та гносеометриці онтодіяльнісної креативної реалізації

М. Л. Лазарева
Темпоральність у вирі повсякденного буття сучасної людини

О. П. Мартиненко, Б. В. Манчул
Місце поетики та герменевтики у методології гуманітарних наук В. Дільтея

О. А. Моргун
Філософсько-наукові засади ноосферного пізнання в методологічній системі ноонаукового зросту знань

А. Д. Павлишин
Муза як категорія духовності українського народу в філософії Степана Ярмуся

Н. К. Петрук, О. В. Гапченко
Етичні виміри наукової діяльності

Б. В. Сковронський
До питання специфіки семіозу в арт-практиках сучасної культури

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Бутурліна, Т. В. Лисоколенко
Особливості організації профорієнтаційної роботи в експериментальних закладах освіти Дніпропетровщини

О. О. Каретна
Труднощі в процесі соціалізації дітей молодшого шкільного віку

А. Д. Пілько
Формування концептуальної моделі аналізу соціальної напруженості

О. А. Хомерікі, Ю. І. Яковенко
Огляд передумов розбудови в Україні стратегії розвитку соціології

І. П. Шевель, Д. С. Лікарчук
Вивчення конфлікту як негативний чинник соціальної взаємодії: соціополітичний аналіз

ПОЛІТОЛОГІЯ

О. В. Бичковяк
Аналітичний контекст гібридної війни рф проти України

Ю. В. Завгородня
Кіберконфлікти як сучасна загроза цифровізації суспільства: політичний аспект

Л. І. Яковлева
Координація публічної влади: джерела інституціональної теорії легітимності

Актуальні проблеми філософії та соціології №34\2022

Актуальні проблеми філософії та соціології №34/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

І. В. Козій
Тит Галущинський про роль християнської філософії у формуванні основних засад Української ментальності початку XX століття

Р. Ю. Коперльос
Розумння нелінійної особистості в постнекласичній раціональності

У. М. Мараєва, В. Ю. Долішняк
Перспективи гуманізму крізь призму постмодерної культури

О. Г. Рогова, С. І. Рєзніков
Проблематика повернення етичної освіти до Нової української школи

М. В. Сінельнікова
Прояви ресентименту в мережевому просторі

І. М. Ясна
Опозиція «легкість-тяжкість» як метафора історичних типів суспільств

СОЦІОЛОГІЯ

I. О. Kudinov, K. М. Serheieva, A. О. Klymenko
Readiness of apartment building residents for hot water supply modernization in Ukraine

ПОЛІТОЛОГІЯ

С. С. Бульбенюк
Поліфонія дослідницьких позицій щодо висвітлення феномену новітніх автократій

В. В. Дмитрієв
Політична ідентичність в умовах суспільних трансформацій

Ya. M. Popovych, L. Yu. Smolyakova
Regional specificity of identity orientations in the socio-political dimension of society

А. Ю. Столярова
Політична компетентність громадян як умова демократизації

Актуальні проблеми філософії та соціології №33\2021

Актуальні проблеми філософії та соціології №33/2021

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Т. А. Абдуллаєва, Х. М. Ага, Р. Ф. Гафурі
Спростування вигаданого хадиса про первинність світла Пророка Мухаммада

I. M. Bohdanets
Anthropological aspect of virtual construction

Л. В. Броннікова
Філософські аспекти трансформаційних процесів у сучасній науці

К. О. Бура
Проблема узгодження категорійного апарату сучасної теорії аргументації

L. G. Voronovska
The phenomenon of security in philosophical discourse

О. В. Запорожченко
Концепція «одновимірної людини» Г. Маркузе та критика індустріального суспільства

Н. Г. Манойло
Філософський світогляд як умова формування граничного рівня буття особистості нотаріуса

М. О. Петренко
Сучасні морально-етичні виклики: соціокультурні засади та філософські дискурси

І. П. Печеранський
До питання неомарксистської методології дослідження культури у філософії Франкфуртської школи

Л. О. Радіонова, Н. В. Козирєва
Толерантність у контексті природно-правової концепції правової держави

Т. О. Разводова
Візерунки совісті у філософії М. Гайдеґґера (рефлексія її основних вимірів)

Т. І. Чаркіна
Проблеми дослідження інформаційної культури

СОЦІОЛОГІЯ

О. М. Кузьмук, В. В. Любчук, Л. М. Опейда
Перспективи застосування дистанційної форми навчання у закладі вищої освіти на прикладі досвіду Волинського національного університету імені Лесі Українки

A. V. Rus-Poltavskaya
Increasing the role of the value system in the context of the radicalization of socio-economic transformations

М. М. Чаплик
Кримінальні практики як засіб соціальної мобільності

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. А. Воробйов
Політичне представництво із соціального хаосу: партії між олігархією та самоорганізацією

В. В. Дмитрієв
Комунікативний вимір формування політичної ідентичності

В. В. Кропивко
Технології впливу на громадську думку: політична рекламістика та пропаганда

М. П. Куницький
Розвиток демократії: поняття та проблеми виміру

В. Є. Походєєва
Інституційний вимір запобігання корупції в Україні: роль масмедіа та громадянського суспільства


Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"