Головна

Актуальні проблеми філософії та соціології №40/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Aliyev Ravan Ayyub
The concept of technogenic civilization as an essential component of universal civilization concepts

В. А. Дранник, Т. М. Свідло
Потенціал творчої праці у подоланні деструктивності перманентної тривожності

В. Ф. Капіца
Креативно-онтологічна дія ноосферних сил в гносеометриці ноо-реальнісних переходів до нелокальних екзістенціалів світобуття

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Пренатальне виховання: таїнство народження особистості

В. О. Крилова (Світла)
Текст як результат харизми автора

О. Н. Кубальський
Посилення взаємодії наукових інституцій з установами освіти та культури в соціально-турбулентному просторі

Т. В. Кушерець
Проблема смерті та безсмертя: Танатос та Осіріс у людському бутті

K. O. Lobanova
Philosophical perspectives on mobility: a comparative study of the legacy of Georg Simmel and John Urry

Мехдієва Гюльчин
Роль релігійної толерантності та інтолерантності у суспільстві

А. А. Мірошниченко, О. В. Бутурліна
Синергетичний підхід до визначення основних понять у сучасному штучному інтелекті

О. А. Моргун
Ноосферно-гносеологічні засади створення інноваційних програм наукових досліджень в методологічній системі ноонаукового пізнання

О. І. Об’єдков
Феномен цифрового тоталітаризму. Шлях від класичної концепції до сьогодення

І. В. Омельчук
Проблеми концептуалізації ідей плюралізму в філософії постмодернізму

А. О. Пальчик
Феномен науки у теологічно-антропологічній рефлексії Іоанна Павла ІІ

О. Г. Рогова
Християнська етика як освітня дисципліна: тягар чи свобода?

Ю. В. Соколовська, І. І. Севрук, Н. Ю. Чупрінова
Екологічна ментальність військових та її формування в контексті екологічних ризиків сучасної україни

Г. Г. Старікова, Л. А. Тіхонова
Передумовні складові наукового знання

Л. В. Тітаренко
Феномен евтаназії: право на життя та право на смерть

В. І. Фуркало, В. С. Фуркало
Філософське осмислення явища «національний героїзм» в контексті української національної ідеї

П. Е. Хрімлі
Семантика христологічних послань Патріарха Варфоломія в сучасному дискурсі Константинопольского Патріархату

А. О. Шинкарьова
Порівняння концептів індійського трактату Натьяшастра – rasa і bhāva з концептами поетики Арістотеля і концептом ідей Платона

Е. В. Щербенко
Vita narrativa. Євромрія і креативний клас

СОЦІОЛОГІЯ

М. О. Дубас
Війна, пандемія COVID-19 та методології досліджень онлайн у соціології: дослідницькі виклики і сучасні тренди

Д. С. Цуканова
Національні меншини як чинник культурного розвитку суспільства в умовах глобалізації

Д. С. Чижик
Модель українського суспільства в працях І. Франка

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. В. Багінський, О. Ю. Заєць
Діяльність ООН під час російсько-української війни: виклики та перешкоди

Ю. Р. Бітель
Роль громадського суспільства у формуванні політичної системи країн Балтії: порівняльний аналіз

N. Yu. Horbenko
Political discourse: definition, features and functions

Н. В. Горло
Реалізація реформи децентралізації влади в Україні в умовах воєнного стану

О. М. Іщенко
Політичні ідеології як чинник подолання політичної індиферентності сучасного суспільства

В. В. Марчук, С. М. Дерев’янко
Цифрова дипломатія України в Кувейті: проблеми та пріорітети

М. Ф. Москалюк
Президентство в країнах Балтії: порівняльний аналіз інституалізації та статусно-функціональних особливостей

Н. Ф. Щербина
Політичний транзит: теоретичні підходи та історичний досвід Новітнього часу

Л. І. Яковлева
Легітимність публічної влади у мережевому суспільстві

Ю. О. Яцина
Особливості застосування інноваційних аналітико-статистичних технологій в інформаційних системах з моніторингу та виявлення корупції

Актуальні проблеми філософії та соціології №40\2023

 

Актуальні проблеми філософії та соціології №38/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

O. М. Horodyska
Transformation of university as a liminal phenomenon: on the ways of human’s searching for the self

Н. В. Денисенко, Т. В. Щириця
Квазілегітимність правових та ціннісних засад авторитарного суспільства

О. В. Запорожченко
Феномен «культурного шоку» та парадигма мультикультуралізму в умовах сучасності

А.-Л. Мафтій
Місце і роль мистецтва в історичному розвитку людини і людства: гегельянські варіації

Л. Г. Сіра
Творчість як запорука щасливого життя: антропологічний підхід

Я. А. Соболєвський
Платонізм в філософських поглядах Томаса Джефферсона

W. Sun, O. O. Dolska
Digitalization of Education in China: problems, opportunities (socio-philosophical analysis)

О. О. Штепа
Нематеріальні цінності українського етносу як чинник трансформації національної правової ментальності: соціально-філософський дискурс

СОЦІОЛОГІЯ

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, М. А. Горячева
Конфліктогенні чинники в соціально-політичному просторі

ПОЛІТОЛОГІЯ

С. К. Костючков
Нейрокогнітивний хакінг як інструмент активізації кіберконфліктного простору в умовах глобалізованого світу

В. А. Ліпкан
Політичний зміст концепції стратегічної невизначеності: на прикладі КНР

М. І. Мілова, Г. Б. Трушевич
Перспективи виборчого процесу в післявоєнний період: попередній аналіз

О. І. Свідерська
Колективне у індивідуалізованій політиці сорому

О. Л. Якубін, М. С. Толстова
«Міжнародна анархія» – генеалогія концепту

Л. В. Ярова, Л. І. Яковлева, В. М. Кольцов
Компоненти інституційної взаємодії в українському політичному процесі

Д. В. Яковлев
Публічні звернення інтелектуалів як технологія раціоналізації політичної комунікації

Актуальні проблеми філософії та соціології №39/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

М. В. Бейлін, О. М. Желтобородов
Людина в умовах когнітивно-технологічної антропосфери

Р. М. Вербова
Християнський персоналізм митрополита Андрея Шептицького

Л. М. Газнюк, Ю. А. Семенова
Людина і соціальний світ: екзистенційно-емоційні виклики сучасності

М. В. Галіченко, І. Є. Поліщук
Практичні аспекти філософських вчень минулого та сьогодення

В. О. Крилова (Світла)
Світогляд харизматичної людини: прояви та динаміка

А. О. Кулик
Концепт особистості в феноменологічній філософії

Н. Г. Манойло
Соціокультурна гендерна єдність чоловічності й жіночності у професійній діяльності нотаріуса

Р. М. Поліщук
Формалізм як можливий підхід до концептуалізації спорту

О. О. Пучков, О. В. Уваркіна
Сучасна військова освіта: трансгресивний прорив в умовах трансформації

С. Т. Репетій
Духовність в екзистенціальних вимірах людського буття

М. В. Сінельнікова
Сучасне хейтерство як продукт ресентименту

О. І. Стебельська
До питання про симулякризацію соціально-культурного простору

І. Д. Фицик
Філософія свободи (польський та український романтизм першої половини ХІХ ст.: спроба зіставлення)

У. В. Хамар
Ідеї національної винятковості в російській філософській освіті

Є. М. Чорноморець
Християнський підхід до вирішення духовних проблем сучасної молоді (аналіз духовного досвіду прп. Порфирія Кавсокалівіта)

О. Ю. Чурсінова
Компаративний аналіз філософії техніки М. Бердяєва і Ж. Бодрійяра

Н. Є. Шолухо
Художній образ Івана Мазепи в некласичній парадигмі філософії історії

О. О. Штепа
Європейські цінності як чинник трансформації правової ментальності українського етносу: державотворчий дискурс

СОЦІОЛОГІЯ

Р. Р. Мишок
Феномен українського піратства у розрізі соціально-політичної інтернет-поведінки

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, А. В. Щапова
Вплив ЗМІ на формування політичної свідомості

Д. С. Цуканова
Роль інкультурації та акультурації в процесі соціалізації дітей національних меншин: соціологічний аспект

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. С. Гарбадин
Архітектура вибору та механізми підштовхування у публічній політиці: організаційні та психологічні аспекти

М. С. Іванов, В. Г. Алєйник
Російська агресія проти України в 2022-2023 роках: особливості масової комунікації

О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
Глобальна політика: ретроспективний і прогностичний дискурс

П. Л. Лисянський
Регіональний сепаратизм Молдови як інструмент впливу РФ на дестабілізацію ситуації в Україні

Т. М. Ляшенко
Відбір політичних еліт: демократичний процес чи фактор нестабільності

А. О. Хмельников
Інституалізація локального політичного менеджменту: українська специфіка та демократичні орієнтири розвитку

Д. В. Яковлев, Л. І. Яковлева
Політика без ток-шоу. Потенціал звернень публічних інтелектуалів щодо легітимації влади

Актуальні проблеми філософії та соціології №37/2022

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Abdullabeyov Elkhan Firudin
Dialogue of Islam and Christianity: ethical standards and human values

А. Ю. Ареф’єва
Діалог класичної та посткласичної музики в європейській культурі початку ХХ століття: образи сценічного синтезу

О. І. Бойчук, М. М. Стадник
Проблеми молодіжної агресії, булінгу та кібербулінгу у сучасному українському суспільстві

С. О. Ганаба
Самоідентифікація як умова розвитку особистості: досвід етики стоїків

Руфат Гараїв
Битви з участю Імам Алі під час Пророка Мухаммада (м.й.б.)

О. О. Гончарова
Темпоральні стратегії особистості в ситуації війни та в ситуації пандемії на прикладах з романів «Прощавай, зброє!», «Три товариші» та «Чума»: порівняльний аналіз

О. О. Дольська
Феноменологія про основи моралі, або про «незламність» метафізики

М. О. Загурська
Сучасний міський простір як фактор міської ідентичності: соціально-філософський аспект

С. Г. Карпова, Д. Р. Щепова
Філософія освіти М. Фуко в контексті сучасної української культури: знання та інтелектуал

І. В. Козій, М. А. Пігош
Дмитро Донцов про теорію еліти як рушія суспільного прогресу

О. Н. Кубальський
Актуалізація ідей Просвітництва в контексті трансформаційних процесів у науці та освіті

В. В. Лисенкова
До питання філософічності наукового способу життя Н. Бора

В. П. Литовченко
Ідеали язичництва у християнському світогляді

Н. Л. Павленко
Ідея любові в історії західної філософії

М. П. Плахтій, Т. В. Сулятицька
Комунікативна природа людського буття

М. В. Сінельнікова
Ресентимент як підґрунтя людської самоідентифікації в мережі

Б. В. Сковронський
Онтологічний вимір знаку та його розуміння в американській і європейській традиціях

Г. Г. Старікова, Л. А. Тіхонова
Антропоцентризм як парадигма сучасної лінгвістичної філософії

В. І. Фуркало, В. С. Фуркало
Перспективи розвитку філософії мистецтва

У. В. Хамар
Праця та дозвілля в ідеальному суспільстві

Патріка Хрімлі
Екологія людини як наратив сучасного дискурсу Константинопольського Патріархату

О. О. Штепа
Віртуальна реальність: соціально-філософський аналіз

СОЦІОЛОГІЯ

К. Б. Баннікова
Ефективні програми добробуту для мультикультурних команд

А. С. Лобанова, О. О. Комарова, Д. М. Славіна
Когнітивні технології в адміністративному менеджменті: проблеми і шляхи запровадження в Україні

Р. Р. Мишок
Соціально-політична інтернет-поведінка у структурі сучасних українських інтернет-практик

І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. М. Казьмірова
Соціальна політика як необхідний складник соціальної держави

А. Д. Пілько
Аналіз соціальної напруженості як перспективний напрям розвитку соціального моделювання

ПОЛІТОЛОГІЯ

Азізага Малик огли Беклерів
Діяльність Президента Азербайджана Ільгама Алієва в галузі регулювання міжконфесійних відносин

І. Д. Дудко
Міжнародний парламентаризм в інтерпретаціях західної політичної думки

А. О. Карпенко
Специфіка поєднання соціального та національного в соціалістичному напрямі української політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття

В. Й. Климончук
Публічна дипломатія України в Катарі: напрями та перспективи

В. А. Ліпкан
Ідея політичної готовності

В. В. Марчук, С. М. Дерев’янко
Кувейтський вимір публічної дипломатії України: проблеми та шляхи їх подолання

В. М. Мельник
Орієнтальна схема римсько-візантійської ґенези середньовічної політичної думки

А. В. Метельська
Роль невербальних комунікацій у формуванні іміджу політичного лідера

С. М. Наумкіна, В. С. Попазогло
Визначення неформальних інститутів політики з позицій неоінституціоналізму

С. М. Матвієнків, Ю. І. Шмаленко, В. М. Кольцов
Національний інформаційний простір України: проблеми та перспективи розвитку

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

Петриківська О. С.
Філософські основи антропологічного підходу


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"