Актуальні проблеми філософії та соціології №43\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №43/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Ю. М. Александрова
Філософський аналіз стратегій розвитку наукової освіти в контексті сучасної освітньої політики

О. В. Бороденко
Нобелівська премія: філософсько-правові та етичні аспекти

О. М. Єременко
Історія як боротьба метафізичних програм (роздуми про книгу Олексія Халапсіса «Дзеркало Кліо»)

І. С. Караєва
Філософія нудьги у творчості Олдоса Гакслі

С. Г. Карпова, Д. Р. Щепова
Релігійно-філософські дискурси Дж. Агамбена

М. М. Коник
Сучасна ситуація у мистецтві як іконоборство

Л. Ю. Левченко, А. В. Тірбах
Людина у творах Григорія Сковороди: концептуальний аналіз

Д. І. Леощенко
Відображення особливостей східної цивілізаційної парадигми в китайській філософській традиції

І. М. Ломачинська, О. В. Алексєєнко
Релігійна ідентичність як засіб маніпулювання в консцієнтальних війнах сучасності

С. В. Матяш, Л. А. Кузнєцова
Віртуальне та його соціокультурні чинники

А.-Л. В. Мафтій
Філософія мовою кіно: творчість Мікеланжело Антоніоні в контексті візуалізації категорій екзистенціалізму

Н. Л. Павленко
Розуміння любові в психоаналізі: різноманіття підходів

Н. М. Павлусів
Заратустра так не говорив: спроба постмодерністського дискурсу відомої праці Ф. Ніцше

Л. А. Пастушенко
Антитеза «Захід – Росія» в історіософських міркуваннях київських академічних філософів поч. ХХ ст.

І. Б. Починок
Обґрунтування гуманітарного знання як методологічна проблема

Я. Ю. Сегень
Нові медіа як продукт і конструкт інформаційного світу

П. А. Соболєвський
Філософія повсякденної мови та філософія ідеальної мови як центральні проекти лінгвістичної філософії

Г. Г. Старікова
Фрейми як форма буття неявних знань

Я. В. Тарароєв, Т. М. Дишкант
Філософський контекст категорії управління як підґрунтя для когнітивних моделей мислення військового керівника

С. О. Терепищий
Філософські принципи медіаграмотності в епоху інформаційних війн

І. Д. Фицик, Д. І. Білан
Філософія освіти: дотримання принципів академічної доброчесності в університетах США

Г. І. Фінін
Сучасна війна: виклики та загрози

А. О. Шиманович
Рух католицького модернізму: постаті, тексти, ідеї

Е. В. Щербенко
Модерні рухи, виклик генерації та герменевтична мережа

О. Л. Якубін, О. Д. Вишневська
«Вулична фасилітація» як технологія трансформації ненасильницьких конфліктів: практична стратегія

СОЦІОЛОГІЯ

А. С. Лобанова, О. М. Бондар
Інвайронментальна і (або) екологічна свідомість: демаркація концептів

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. С. Білий
Інституціоналізація дебатів у пострадянському політичному процесі

В. Д. Бондаренко
Еволюція економічних санкцій США проти Ірану та їх вплив на відносини між обома країнами

Т. М. Козак
Особливості, впливовість, ієрархія та ранжування мов у світовій політиці та міжнародних відносинах

В. В. Чигідін
Демократичне політичне представництво: інституційний вимір

Актуальні проблеми філософії та соціології №42\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №42/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Р. М. Вербова
Особа та пізнання у персоналістських ідеях Андрея Шептицького

О. М. Городиська
Limit-experience як філософсько-антропологічний концепт

М. В. Грицишина
Вчення Ф. Бекона про природну та індуктивну історію як основу гносеологічної будови англійського емпіризму

Т. М. Дишкант, Я. В. Тарароєв
Дослідження війни з урахуванням її сучасної трансформації з позиції етичної рефлексії

І. З. Дуцяк
Антропологічні аспекти філософії туризму

І. А. Заводовський
Підвищення ролі відповідального громадянства в контексті розвитку цифрової культури

О. Л. Коломієць
Феномен «кредит довіри» в соціокультурному вимірі Китаю

Р. Ю. Коперльос
Духовність як одна із сутностей людини

Г. Л. Коростильов
Сучасна війна та її види: соціально-філософський аналіз

А. Косс
Трансформації гуманізму: між наукою і філософією

С. К. Костючков
Феномен штучного інтелекту в горизонтах біофілософського знання

В. Крикун, Т. Бауліна
Феномен маніпулювання в концепціях Г. Франке і М. Кліса

В. О. Крилова (Світла)
Харизма люблячої пари як прояв комунікативного андрогінізму

Л. Ю. Левченко
Щастя у творах Григорія Сковороди: концептуальний аналіз

О. І. Панько
Постсекулярність як можливість розвитку суспільно-релігійного діалогу

О. В. Патлайчук
Філософія розвитку суспільства в умовах четвертої промислової революції

Р. М. Поліщук
Осмислення спорту через призму масової культури

Т. О. Разводова
Надчуттєвий світ совісті (порівняльний аналіз розуміння совісті у філософії та психології)

Я. А. Соболєвський
Суспільно-політичні та релігійні погляди в пуританській філософії американського мислителя Томаса Гукера

А. В. Худенко
Феномен очевидності: феноменологічна оптика філософії М. Гайдеґґера

Е. В. Щербенко
Свідчення Майдану, або Доля у грі. Артефактичний складник Модерну в герменевтичному вимірі

СОЦІОЛОГІЯ

О. Б. Орос, Д. М. Афанасьєв
Батьківське насильство під час ситуацій навчання в умовах соціальних змін

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. В. Бадер, С. О. Вовк
Системні риси агресії як виду зовнішнього збройного насилля та російсько-українська війна

С. М. Дерев’янко, Ю. В. Кобець, Н. Р. Голуб'як
Етнічні конфлікти в Західній Європі: сучасний стан та перспективи

І. Д. Дудко
Політичний плюралізм внутрішньоконгресових впливів США: досвід для України

Ю. П. Мельник
Інтегративні моделі адаптації стратегії розвитку культурної політики ЄС в українській культурі

А. Б. Стичинська
Загальна характеристика основних методів політичного прогнозування

О. І. Тимошенко, І. М. Дранчук
Політичні цінності як аксіологічні засади євроатлантичних прагнень України

А. Д. Штельмашенко
Актуальні питання розв’язання регіональних конфліктів на пострадянському просторі

М. В. Яковлєв, О. В. Купка
Постінформаційне суспільство як концепт політологічних студій: виклики і перспективи концептуалізації для дослідження міжнародних відносин

Г. Б. Трушевич
Вплив російсько-української війни на політичну соціалізацію особистості: нові тенденції персонології

Актуальні проблеми філософії та соціології №40\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №40/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Aliyev Ravan Ayyub
The concept of technogenic civilization as an essential component of universal civilization concepts

В. А. Дранник, Т. М. Свідло
Потенціал творчої праці у подоланні деструктивності перманентної тривожності

В. Ф. Капіца
Креативно-онтологічна дія ноосферних сил в гносеометриці ноо-реальнісних переходів до нелокальних екзістенціалів світобуття

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Пренатальне виховання: таїнство народження особистості

В. О. Крилова (Світла)
Текст як результат харизми автора

О. Н. Кубальський
Посилення взаємодії наукових інституцій з установами освіти та культури в соціально-турбулентному просторі

Т. В. Кушерець
Проблема смерті та безсмертя: Танатос та Осіріс у людському бутті

K. O. Lobanova
Philosophical perspectives on mobility: a comparative study of the legacy of Georg Simmel and John Urry

Мехдієва Гюльчин
Роль релігійної толерантності та інтолерантності у суспільстві

А. А. Мірошниченко, О. В. Бутурліна
Синергетичний підхід до визначення основних понять у сучасному штучному інтелекті

О. А. Моргун
Ноосферно-гносеологічні засади створення інноваційних програм наукових досліджень в методологічній системі ноонаукового пізнання

О. І. Об’єдков
Феномен цифрового тоталітаризму. Шлях від класичної концепції до сьогодення

І. В. Омельчук
Проблеми концептуалізації ідей плюралізму в філософії постмодернізму

А. О. Пальчик
Феномен науки у теологічно-антропологічній рефлексії Іоанна Павла ІІ

О. Г. Рогова
Християнська етика як освітня дисципліна: тягар чи свобода?

Ю. В. Соколовська, І. І. Севрук, Н. Ю. Чупрінова
Екологічна ментальність військових та її формування в контексті екологічних ризиків сучасної україни

Г. Г. Старікова, Л. А. Тіхонова
Передумовні складові наукового знання

Л. В. Тітаренко
Феномен евтаназії: право на життя та право на смерть

В. І. Фуркало, В. С. Фуркало
Філософське осмислення явища «національний героїзм» в контексті української національної ідеї

П. Е. Хрімлі
Семантика христологічних послань Патріарха Варфоломія в сучасному дискурсі Константинопольского Патріархату

А. О. Шинкарьова
Порівняння концептів індійського трактату Натьяшастра – rasa і bhāva з концептами поетики Арістотеля і концептом ідей Платона

Е. В. Щербенко
Vita narrativa. Євромрія і креативний клас

СОЦІОЛОГІЯ

М. О. Дубас
Війна, пандемія COVID-19 та методології досліджень онлайн у соціології: дослідницькі виклики і сучасні тренди

Д. С. Цуканова
Національні меншини як чинник культурного розвитку суспільства в умовах глобалізації

Д. С. Чижик
Модель українського суспільства в працях І. Франка

ПОЛІТОЛОГІЯ

А. В. Багінський, О. Ю. Заєць
Діяльність ООН під час російсько-української війни: виклики та перешкоди

Ю. Р. Бітель
Роль громадського суспільства у формуванні політичної системи країн Балтії: порівняльний аналіз

N. Yu. Horbenko
Political discourse: definition, features and functions

Н. В. Горло
Реалізація реформи децентралізації влади в Україні в умовах воєнного стану

О. М. Іщенко
Політичні ідеології як чинник подолання політичної індиферентності сучасного суспільства

В. В. Марчук, С. М. Дерев’янко
Цифрова дипломатія України в Кувейті: проблеми та пріорітети

М. Ф. Москалюк
Президентство в країнах Балтії: порівняльний аналіз інституалізації та статусно-функціональних особливостей

Н. Ф. Щербина
Політичний транзит: теоретичні підходи та історичний досвід Новітнього часу

Л. І. Яковлева
Легітимність публічної влади у мережевому суспільстві

Ю. О. Яцина
Особливості застосування інноваційних аналітико-статистичних технологій в інформаційних системах з моніторингу та виявлення корупції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

Н. Л. Павленко
Метаантропологічний підхід у дослідженні любові

Я. І. Пасько
Прекаріат та «соціальна держава»: соціальне партнерство чи протистояння?

Актуальні проблеми філософії та соціології №41\2023

Актуальні проблеми філософії та соціології №41/2023

Титульна сторінка

Зміст

ФІЛОСОФІЯ

Т. О. Бойченко
Теоретико-методологічні підходи дослідження міфології

Т. В. Борисова
Філософський портрет феномену «надія» в поглядах Г. Марселя

Ванг Дечонг, О. О. Дольська
Цифрова культура: особливості та її основні характеристики

Р. В. Васильченко
Співвідношення людини і держави філософії нового часу

О. М. Городиська, О. О. Дольська, В. В. Лобас
Практики себе як механізм управління собою

Ю. Д. Доброносова
Вибір як спосіб самоздійснення особистості у повсякденні війни

Коник (Руслан Степанович) Михаїл
Сімейне християнське виховання: онтологія формування особистості

Р. Ю. Коперльос
Тлумачення хаосу як впорядкованості в синергетичному дискурсі

О. І. Панько
Сакральність секулярного: прояви та інтерпретації

А. І. Петранюк
До питання про кризу особистісної ідентичності в інформаційно-мережевому світі

О. В. Тюлькін
Особливості сприйняття колективного досвіду як етнонаціонального знання ХХ–ХХІ ст

Е. В. Щербенко
Революція й авдиторія. Герменевтика дорослішання

СОЦІОЛОГІЯ

О. В. Мальцева
Соціальна робота в умовах сучасних соціокультурних зрушень: досвід професіоналізації соціальних працівників у системі безперервної освіти США

Т. С. Марусяк
Соціальні аспекти функціонування хоумскулінгу в сучасному українському суспільстві

Л. О. Радіонова, Н. В. Козирєва
Соціальний капітал як імператив самоорганізації міського соціуму

ПОЛІТОЛОГІЯ

В. Є. Максимець, С. О. Телефус
Вплив міграційних процесів на ринок праці України, спричинених військовою агресією росії

В. В. Світла
Демократична громадськість та структурування громадської думки: питання інституційної спроможності в умовах сучасного Інтернет-середовища

Ю. О. Седляр, О. І. Стадніченко
Соціальні медіа як сучасна комунікаційна технологія

Р. В. Чупрін
Трансформації виборчих систем європейських країн-членів НАТО в період «Холодної війни»

Л. В. Ярова, Л. І. Яковлева, В. М. Кольцов
Інституційна взаємодія в умовах війни: роль парламентської опозиції

В. Й. Климончук
Тенденції розвитку міжнародних відносин у ЄС крізь призму підготовки дипломатичних кадрів у державах Вишеградської четвірки

І. Ф. Гурак, С. М. Дерев’янко О. І., Бойчук
Дерев’янко Формування в Росії авторитарного, антизахідного режиму та реакція провідних міжнародних акторів

В. В. Марчук, Н. Р. Голуб’як
Підготовка дипломатичних кадрів у контексті становлення і розвитку чеської дипломатії (1989–2004)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"