Актуальні проблеми філософії та соціології №16\2017

Актуальні проблеми філософії та соціології № 16

Титульна сторінка

Зміст

Т. Б. Агаев, Ф. Г. Вахидов Азербайджано-туркменские отношения: проблемы и достижения

Г. О. Арсентьєва Філософи ХІХ століття щодо феномена спілкування

М. М. Бичков, В. В. Кавка Проблема визначеності факторів формування громадянського суспільства

Ю. А. Брагін, Т. М. Брагіна Інтерпретативна антропологія К. Гірца та герменевтичне переосмислення предмета й засновків сучасних студій культури

Б. І. Войтов «Промови…» Касіяна Саковича як приклад ренесансного ораторського мистецтва

Н. П. Гапон Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: перспективи теоретизування про ґендер

П. В. Гончаренко Вияви масової та елітарної культури в соціальному бутті музики в добу постмодернізму

А. А. Добжиньскі Зло в постмодернізмі: спроба рецепції Жана Бодрійяра

Ю. Д. Доброносова Екзистенціальні аспекти самоздійснення в контексті сучасного розмаїття медіа

В. И. Дуденок Парадигма глобальной эволюции: перспективы философских исследований

О. В. Жуленьова Інваріантність як критерій визначення еквівалентності даних у соціологічних крос-національних дослідженнях

Н. В. Іванова Знання й мислення в континуумі теоцентризму

М. А. Казаков Первый и Второй объекты как фундаментальные понятия философии различия

М. О. Кириченко Інформаційна антропологія й інформаційна етика як складники формування ідеології інформаційного суспільства

М. О. Кіцул Аксіологічна основа сучасної католицької педагогіки

Т. Г. Левченко Трансформації концепту віри у християнській теології

О. В. Литвинчук Вплив гендернихстереотипів на формування ідентичності жінки

І. С. Лукаш Ґенеза соціологічного осмислення взаємодії релігії й політики

С. Д. Мамедова Социально-синергетическая институализация как методологическая основа исследования процесса развития социального государства

А. А. Мельниченко, Є. В. Дергачов Роль правової освіти у формуванні правової свідомості суспільства: філософсько-педагогічна рефлексія

В. В. Окорокова Утопічні мотиви прогресистського підходу Ж. А. Кондорсе в праці «Ескіз історичної картини прогресу людського розуму» 1794 р.

О. В. Павловська Дж. Г. Собел: теїзм і логіка

М. Б. Парахіна Геополітичні виклики першого двадцятиріччя після розпаду СРСР: економічний контекст

V. L. Petrushenko, O. P. Petrushenko The problem of values’ nature in the existential-anthropological context

О. С. Поліщук Вплив соціальних інтернет-мереж на формування «Я»

В. М. Попович Особливості сприйняття концепції церковно-державних відносин студентами духовних ВНЗ православної церкви: результати соціологічного дослідження

Е. Я. Прохоренко Анализ аспектов проявлений девиантного и делинквентного поведения

К. В. Райхерт Эрозия реальности в кинофильме «В пасти безумия» кинорежиссёра Джона Карпентера

Э. Ф. Ровшанова Свободная печать как ведущий механизм формирования демократических ценностей в обществе

Л. М. Романкова Виховання студентської молоді як соціальна проблема сучасності

В. А. Русавська Антропологічний і комунікативний аспекти гостинності в дослідженні зарубіжних науковців

Л. П. Саракун Космополітизм і патріотизм у сучасному соціогуманітарному знанні

А. В. Сорочук Трансформація сутнісних параметрів міста в умовах сучасної культури

Н. О. Стратонова Нові медіа в контексті сучасних комунікативних практик

К. В. Тетерятников Реформація як форма усвідомлення та реалізації суспільних перетворень

Г. Г. Фесенко Міський ландшафт у контексті екофілософії

А. В. Царенок Єдність етичних і естетичних смислів в аскетичній проповіді катарсису та мімезису

О. А. Шаповалова Проектування аксіологічних орієнтирів людини: освітній вимір

В. Г. Шапоренко Філософський аналіз представників київської духовно-академічної філософії

О. О. Шаравара Промислова революція як чинник розвитку суспільства

І. В. Шаталович Концепція динамічного атомізму М. Лосського в контексті сучасних наукових пошуків

В. Е. Шедяков Учёт языковой среды реализации смыслов в системе социальной работы как фактор совершенствования PR-отношений

Н. Є. Шолухо Гламур як практика нової тілесності

І. А. Янушевич Філософія можливого в культурі


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"