Актуальні проблеми філософії та соціології №7\2015

Актуальні проблеми філософії та соціології № 7

Титульна сторінка

Зміст

Е. П. Ананьева Феномен научного знания в системе глобализированного социокультурного пространства

Н. П. Бевзюк Философия и теология в контексте позитивной метафизики

Л. Н. Богатая Многомерный терминологический анализ: развитие методологии современной гуманитаристики

О. В. Богомолець Етнопсихологічні й соціокультурні підвалини візантійського іконописного стилю

Ю. Ю. Бродецкая Экзистенциональные основания тотальности: стремление к власти как принцип идеологии тотального единства

Р. А. Бугадинова Проблемы организации свободного времени у детей и подростков в семье: межпоколенческая интеграция

Ю. А. Васюк Розвиток особистості у філософській концепції прагматичної освіти Джона Дьюї

Т. П. Витрикуш Трансцендентальна прагматика як дискурсивна етика (К.-О. Апель, Ю. Габермас)

І. П. Гудима Християнська доктрина чуда й сучасні натуралістичні концепції вихідної номології світобудови

Я. С. Демиденко Відображення філософських ідей Ф. Ніцше в мистецтві авангардизму

М. Б. Дем’янюк Лаканівська топіка: інтерпретація й дискурсивна практика

И. А. Долголенко Образование как модус духовного производства в условиях современности (опыт системного анализа)

О. О. Дубина Юрген Габермас: трансформація постметафізичного мислення

О. І. Захарчук Історичні метаморфози рабства на тлі сучасного суспільства

В. О. Зубов Сексуальність як предмет філософської рефлексії

М. В. Карпенко Онтологическая интерпретация П. А. Флоренским гетевского понятия первоявления (на примере учения о цвете)

Т. В. Кичкирук Нелінійне мислення як чинник підвищення якості економічної освіти

В. І. Коновальчук Рефлексія як спосіб розвитку творчого потенціалу особистості у просторі освіти

В. Д. Косенко Формування інтелігентності як гармонійне поєднання духовного, чуттєвого та практичного буття людини

М. А. Кравчик Философские основания социального конструктивизма

О. Т. Марчук Принципи здорового функціонального устрою пристрасної сили душі в антропологічних синтезах східної патристики

Н. Г. Меджидова Еще раз о природе человека. «Локальные константы» природы человека

Н. Э. Микаилова К вопросу об особенностях современной науки

О. О. Насєдкіна Основні сюжетні лінії казкового сприйняття соціального простору: філософський аналіз

З. І. Нікітіна Роль Теофана Прокоповича в інтелектуальній історії України

Я. І. Ношин Поглиблення й радикалізація діалогічних ідей в етичній концепції Еманюеля Левінаса на прикладі ставлення Я до Іншого

Р. І. Олексенко Від “homo economicus” до “homo creativus” у соціокультурному середовищі

Д. В. Петренко Методология философских исследований медиа: принцип сингуляризации

Е. А. Подвысоцкая Генезис понятия «самореализация личности» в европейской философской мысли

О. Ю. Поцюрко Дискурс свободи у прозових творах Т. Г. Шевченка

К. В. Райхерт Концептуальная тропология (опыт построения)

Я. С. Римар Бідність як соціокультурний феномен

М. В. Розпутна Джон Дьюї як науковець, філософ та освітянин

О. Ю. Тургенєва, І. С. Харченко Феномен патріотизму в умовах неукоріненого буття

Н. М. Філяніна Екологічна класика й екологічна грамотність

О. П. Хлистун Сутнісні характеристики феномена аріїзму

В. Е. Шедяков Государственно-частное партнёрство в обеспечении единства общественных, коллективных и личных интересов

Я. В. Ювсечко Особливості державної політики щодо нових релігійних рухів в Україні: сучасний стан і перспективи

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"