Актуальні проблеми філософії та соціології №5\2015

Актуальні проблеми філософії та соціології № 5

Титульна сторінка

Зміст

Л. В. Абизова Логіко-теоретичні проблеми розвитку науки в контексті соціокультурних трансформацій

Г. О. Арсентьєва Структура й елементи феномена спілкування

Г. О. Арсентьєва Порівняльний аналіз коммунікації і спілкування

K. V. Bataeva Analysis of advertisement gender images in social-iconographic context

Т. Р. Беднарчик Перші вияви української рідновірської релігійності у ХХ столітті

А. Р. Бурый Западноевропейское киноискусство 1960-х гг. о судьбах демократии: экзистенциальные мотивы. Введение в проблему

Н. Б. Буряк Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма

Н. С. Годжатюрк Место и роль «исторической памяти» в традиции государственности

В. О. Головченко Переговори як метод урегулювання конфліктів в організації

В. В. Готинян-Журавльова Про вимірювання в суспільних науках

А. М. Гуменюк Нелінійність як концептуальна ідея сучасної філософії освіти

А. В. Дерев’янко Діалектична єдність науково-технічної та соціальної революцій

І. О. Дишлевий Можливості соціологічного осмислення особистого вибору та форм залежності акторів

О. Б. Духович Проблема розуміння тексту в діалогічній філософії М. М. Бахтіна

М. П. Єнін Критична теорія й ідеологічний проект у соціології франкфуртської школи

А. А. Ивакин Знать всё как одно (глубинное тождество макро- и микрокосмоса)

В. А. Ігнатьєв Занепад і відродження практики ісихазму

А. М. Іщенко Феномен надлишкової освіти як фактор формування людського капіталу: філософська рефлексія

А. М. Кадикало Життєсвіт, сприйняття, досвід як елементи наукового й релігійного пізнавальних диспозитивів

С. Р. Карпенко Реактивність масової свідомості в контексті дискурсивних практик влади

Л. А. Карпець Сучасна освітня парадигма в контексті медіакультури

Я. П. Квач Витоки духовності у формуванні концепту «гроші»

Р. Ш. Керимов Об истории исследования творческого наследия закира

К. М. Кириленко Діалектичний зв’язок традиції й новаторства як сутнісна риса інноваційної культури

А. О. Ковач-Петрушенко К вопросу об истории осмысления понятия и феномена постмодерна и постмодернизма

О. В. Колісник Контент суспільної довіри в сучасному соціумі

Т. В. Кононенко Проблема самотрансценденции: пол и половая любовь

С. К. Костючков Громадянське суспільство як складно структурована плюралістична система: філософська інтерпретація

О. В. Коханевич Особливості візуального сприйняття сучасного телевізійного образу

С. В. Лазарєва Актуалізація ідей В. І. Вернадського для вирішення проблем суспільного поступу

В. С. Лебедєв Світська освіта у вищому навчальному закладі релігійної організації

А. О. Лемпій Імперсональна концепція ідентичності дерека парфіта

Ю. В. Ліннік Світоглядно-ідеологічна модель розвитку УПЦ МП (під час предстоятельства митрополита Онуфрія (Березовського)): спроба філософсько-релігієзнавчого аналізу

Т.С. Марусяк Вияви деформації правосвідомості в середовищі сучасної молоді Львівщини

Н. Э. Микаилова К вопросу о проблеме человека в современной философии

О. М. Нежива Непослідовність розробки та впровадження освітньої політики України

О. Е. Никитченко Акселерація як конвергентний процес у сучасному релігійному житті (трансгуманістичний вимір)

І. П. Печеранський До питання про синергетику як постнекласичну методологію дослідження соціальних явищ і процесів

Ю. В. Пісна Філософія конфлікту в процесі соціальної роботи

В. О. Полякова Ключові аспекти структури пам’яті в трактатіАрістотеля «Про пам’ять і спогад» (у контексті сучасних дискусій про «простори пам’яті»)

В. В. Попков Концепция персоналистической революции Н. Бердяева и проблематика «революции сознания» в ХХI веке

А.В. Пустовит О композиции поэмы «Медный всадник»: поэтика Пушкина и диалектика Гегеля

К. В. Райхерт Культура как символическое бессмертие

О. Є. Сакало Соціальні функції університету: за поглядами Хосе Ортеги-і-Гассета

Д. П. Сепетий Репрезентаціонізм як спроба захисту матеріалізму

І. О. Скакун Перспективи антропоцентризму в сучасній науковій картині світу

О. С. Туренко Розумно-добродійні засади західноєвропейського міста

С. А. Федоренко, В. А. Мальков Дослідження феномена української національної ідеї у вітчизняній історіографії

Т. І. Чаркіна Історичне пізнання як засіб національної ідентифікації

Р. Ю. Чигур Роль екокультури у вирішенні дисбалансу «людина – природа»

В. Е. Шедяков Социокультурный капитал как условие активизации производительных сил общества

А. М. Юсифзаде Тенденции глобализации, ее новые вызовы и средства защиты

О. А. Ярликова Особистий досвід громадян УРСР в освоєнні «Заходу» в 1953–1964 рр.

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"