Актуальні проблеми філософії та соціології №17\2017

Авер’янова Н. М. Консолідуючий потенціал українського мистецтва: формування духовно-світоглядних засад українства

Бичков’як О. В. Символ – ключ до культури людства

Богун М. О. Влада і народ: архетипи та кенотипи потестарних відносин

Горбань Р. А. Визначення буття в персоналістичному вченні Чеслава Станіслава Бартніка

Гренишен А. М. Т. Шевченко і атеїзація української інтелектуальної еліти

Діденко Л. В., Кондрашова-Діденко В. І. Соціостудії: відповідальність

Долгочуб А. Ю. Феномен секуляризації та її класифікації

Ель Гуессаб Карім. Іслам як чинник регулювання суспільного та приватного життя в арабському суспільстві

Івакін О. А., Ожерельев В. П. Науково-філософське тлумачення міфопоетичного образу Дерева Життя

Іванова Т. В. Соціальний конструктивізм у розрізі соціологічного знання

Ісакова О. І. Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення

Іщук Н. В. Осмислення феномена спілкування в релігійній філософії

Кваша О. П. Філософія всеєдності Семена Франка як соціальний проект майбутнього

Кириченко М. О. Зарубіжний досвід високорозвинених країн зі сталим розвитком інформаційно-інноваційного суспільства в умовах трансформації сучасної цивілізації

Климко І. Г. Соціопрагматика комунікативного простору туризму

Колдунов Я. В. Дика природа: підходи до розуміння сутності та соціального призначення

Колісник О. В., Плющ В. А. Основні тенденції трансформацій постмодерного суспільства за Бруно Латуром

Коляда В. И., Гребинь С. Н. Системный характер метода философского познания

Лазарева М. Л. Екотопія: філософський аналіз альтернативного устрою суспільства

Муратова І. А. Технологія як предмет соціально-філософського дослідження

Нежива О. М. Українська освітня політика: становлення та розвиток

Коппель О. А., Пархомчук О. С. Десекуляризація як мегатренд глобального розвитку

Райхерт К. В. Переміщення людського мозку (свідомості, особистості) в кібернетичний організм як психічна травма (в кінофільмах Vindicator, RoboCop, 8Man, Ghost in the Shell)

Рогова О. Г. Тапейнофросинес як складова частина духовного становлення особистості

Романкова Л. М. Оптимізація світоглядного й ідеологічного горизонту в системі виховання людини ХХІ століття

Савонова А. И. Обыкновенное зло абсурдности бытия простого человека в философии А. Камю

Сосуновський В. С. Людинотворча спрямованість територіальної громади

Сынах А. А. Википедизация знания и твиттеризация общения как определяющие маркеры современной информационной эпохи

Терещенко В. В. Новітній матеріалізм і проблема онтологічного подвоєння світу

Тургенєва О. Ю., Богуславська О. С. Любов до ближнього в умовах дегуманізації

Олійник О. В., Фостер Л. Ф. Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники

Хамар У. В. Періодизація розвитку знань про вічність буття

Царенок А. В. Витвори візантійського іконопису як проповідь аскетичних звершень

Чорноморець Є. М. Ікона як символ Абсолюту у візантійській патристичній естетиці

Шамша И. В. Время как тройной синтез в «Различии и повторении» Жиля Делеза

Шаравара О. О. Світоглядні настанови людини як віддзеркалення соціально-технологічних реалій її повсякденного буття

Шохов А. С. «Контингентность», «самореференция» и «комплексность»: взаимоэкспликация терминов (по результатам исследований текстов Н. Лумана)

Ярош О. М. Політичний ідеал і національна ідея в Україні


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"