Актуальні проблеми філософії та соціології №9\2016

Актуальні проблеми філософії та соціології № 9

Титульна сторінка

Зміст

Z. M. Aliyev The investigation of culture by “cultural studies” and “culturology”

K. V. Bataeva Social codes of chat-communication: ethnomethodological approach

А. И. Бузаров Религиозный фактор в событиях «арабской весны» и конфликтах на Ближнем Востоке

Є. В. Вдовиченко Сутність корупції, її принципи і властивості (філософський контекст)

Т. П. Глушко Нація як продукт економічних процесів

С. В. Горохов, С. Д. Старинчук Порівняльний аналіз систем медичного страхування зарубіжних країн

Н. В. Грищенко Ноmo informaticus: еволюція людини в умовах інформаційного суспільства

І. П. Гудима Промисел Божий і чудо як елементи теологічних витлумачень релігійної картини світу

В. И. Дуденок Особенности развития религиозного сознания в эпоху постмодерна

В. О. Зубов Переформатування світу: субстанційні засади

В. А. Ігнатьєв Естезис апофазису некласичної філософської парадигми

Л. Д. Кривега, Е. В. Сухарева Четвертая индустриальная революция: атрибуты и последствия

К. В. Кротов Теологія як антропологія у філософії неопротестантизму

Т. В. Кушерець Варіативність змісту поняття суб’єкта історії в ідеологічному дискурсі модерну

Т. В. Лисоколенко Игра как феномен культуры в описаниях Ф. Шиллера, Г. Гессе, Э. Финка

І. В. Литовченко Інституційна структура суспільства: соціально-філософський аналіз

С. В. Ломачинська Проповідницька діяльність як вагомий чинник релігійної комунікації в православній традиції

Т. А. Мозгова Філософсько-антропологічні засади теорії виховання дітей у східній культурній традиції (на прикладі сучасної Японії)

Е. А. Московая Дискурс: различия исследовательских ракурсов

О. Г. Найдьонов Значення соціально-філософського спадку Лестера Уорда для формування інформаційного суспільства в Україні

Л. Г. Павлишин Проблема людини в посткласичній традиції

В. М. Попович Соціальне вчення православної церкви в системі богословської освіти

О. Ю. Поцюрко Концепт нації та її ознак у творчості М. Драгоманова

О. О. Разуменко Формування суб’єктності студента як передумова педагогічних відносин

К. В. Райхерт Теоретическая социология и философия

Ю. О. Рябой Специфіка політичного плюралізму в умовах політичного процесу 2013–2015 рр.

А. И. Савонова Пути поиска божественного бытия М. Хайдеггером

Е. В. Сайфудинова Основные этапы изучения социальной мобильности в социальной философии ХХ–ХХI веков

Г. В. Сало Аксіологічні орієнтири у творчій спадщині мислителів української діаспори

Н. В. Скрицька «Єдність» і «множинність» як категорії метафізики

Р. П. Соловий Реакция современных евангелических богословов на философию постмодернизма

С. С. Ставрояні Наративна теологія в сучасній протестантській думці

Т. И. Уварова Культурологический анализ концепта «политическая культура»

G. G. Fesenko The culture of state-building in Slovenia and Ukraine: the comparative analise

М. А. Халиман Мировоззренческое противостояние мужчины и женщины

В. Е. Шедяков Возможности информационного воздействия для осуществления гибкого управления

С. О. Шкіль Криза наративу сучасного російського православ’я

М. Л. Шумка Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності

А. Т. Щедрин Философские аспекты «CETІ – SETI»: проблемы субъектности межзвёздного диалога

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"