Актуальні проблеми філософії та соціології №21\2018

Актуальні проблеми філософії та соціології № 21

Титульна сторінка

Зміст

Р. И. Амирова Личностная свобода как мера гражданственности

І. Л. Брацун Субстанціональний і функціональний підходи в розгляді освітньої реальності

І. В. Бурдейна Діалогічна взаємодія як передумова конституювання особистості фахівця: ретроспектива та перспектива

L. P. Garnyk, J. Mokh Religious-philosophic dimension of business management consept in the context of oriental discourse

О. В. Дарморіз Семіотичні аспекти використання реклами в соціальній міфології

М. Б. Дем’янюк Християнська релігія та суспільство: гуманістичні засади синергії

Е. И. Ергеева Трансформация субъективности: от cogito к практикам себя

А. О. Жовнір Філософські засади трансформаційних процесів у контексті сучасної системи освіти: онтологічний вимір

O. M. Ishchenko, V. G. Puhach Ideological issues in a society of risk

О. А. Коваль, С. В. Алушкін Становлення філософської концепції бажання в контексті вирішення психофізичної проблеми

О. А. Кучерук Экзистенциальный аспект ценностной онтологии

М. Л. Лазарева Концепція техногайянізму у світлі збереження життя на землі

І. А. Лукiян Провідні тенденції глобалізації: філософське осмислення

М. М. Мокієнко П’ятидесятництво та харизматизм: порівняльний аналіз

О. Я. Муха Формування некласичних категорій естетики для оцінювання сучасного мистецтва

М. В. Несправа Перспективи ідеї халіфату в мусульманському світі: релігієзнавчий аспект

Р. В. Онуфрійчук Генезис поняття «соціальна реальність» в історичному контексті

Л. Г. Павлишин Фридрих Ницше: греческая трагедия как необходимый элемент в процессе духовного становления человека

Ю. В. Пономаренко Антропологічні та етико-естетичні детермінанти глобалізації культури

М. Ю. Предеина К реконструкции антиномий

К. В. Райхерт Техноанімізм Масамуне Сіро

М. Г. Рзаев Нравственно-религиозные ценности личности в трудах современных азербайджанских философов

О. Г. Рогова Гіпоменос як ознака духовності особистості

Т. В. Розова Соціальний проект майбутнього, або чи можливе втілення модерної утопії за доби постмодерну?

С. В. Санников Перформативные свойства сакраментального языка. Протестантский подход

А. М. Сидорак Роль віри та розуму у вченні Софронія Сахарова про богопізнання

М. В. Сінельнікова Страх смерті та можливості його подолання у філософії Епікура

Е. К. Скиба Гендерна ідентичність як поле прояву владних відносин

Я. А. Соболєвський Проблема свободи та необхідності у філософських поглядах Бенджаміна Франкліна

О. Л. Соколовський Христологія в контексті синоптичних Євангелій

Г. Г. Тараненко Межі людської духовності: філософсько-освітня рефлексія

А. М. Шатохін, М. А. Вуйченко Філософські проблеми управління суспільством

В. Е. Шедяков Сравнение с представлением о должном как основание для оценки действительности

Д. М. Ядранський, О. В. Чумак Ноосферні ідеї в умовах постмодернізації суспільства


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"