Актуальні проблеми філософії та соціології №6\2015

Актуальні проблеми філософії та соціології № 6

Титульна сторінка

Зміст

М. Ж. Абдрахманова Колізії становлення української культури на зламі ХІХ–ХХ ст.

Е. П. Ананьева Ценности мультикультурно-толерантной парадигмы  в развитии социокультурного пространства

K. V. Bataeva Social Visualistics in Postmodern philosophy context

Т. Р. Беднарчик Вплив «Велесової книги» на ідеологію різних течій українського рідновірства  в країнах Заходу в 1960–1980 роках

О. Б. Бенюк Художньо-естетична концепція школи бойчукістів

О. В. Богомолець Дім як оберіг українського народу

Л. А. Васильева Феномен публичных коммуникаций в кросс-культурном пространстве

С. М. Вейсова Гендерные аспекты системы образования на постсоветском пространстве

Д. В. Вергун Соціокультурні контексти функціонування іміджу

С. О. Ганаба Антропологічні орієнтири розвитку дидактики  із позицій концепції цілісної особистості

О. О. Гончар Структура літературного ринку в Україні та місце й роль літературного менеджера

І. П. Гудима Християнська доктрина чуда та проблема безпосередньої каузальності  в сучасній християнській теології

А. М. Гуменюк Нелінійне мислення: сутність і потенційні можливості для освіти

А. А. Добжиньскі Природа зла в польській філософській думці:  Ю. Тішнер, В. Гринєвіч, Л. Колаковські

І. І. Дорожко Правові аспекти захисту родини в сучасних викликах глобалізаційних процесів

Г. К. Зейналова Космоцентризм как предмет эстетического исследования

В. О. Зубов Крос-культурний пастиш як феномен сучасності

О. М. Іщенко Філософія соціальної держави: від ідеї до кризи

Н. В. Коваліско, О. В. Сенюра Специфіка й механізми функціонування соціальних ліфтів у сучасному суспільстві

І. В. Корупятник Зміна парадигм розуміння свободи у класичній філософській традиції

Л. Д. Кривега, Е. В. Сухарева Ближний восток: особенности современного бытия

В. П. Культенко Політика та проблеми її естетизації

А. В. Луценко Історико-філософське осмислення проблеми тілесного відчуження людини  в умовах інформаційного суспільства

А. В. Ляднева Функціональна парадигма благодійності: досвід історико-філософського аналізу

М. А. Мамедов Из истории автоматизации информационного обслуживания специалистов  в Республиканской научно-технической библиотеке Азербайджана

М. Х. Назаров Проблемы века гуманизации образования

І. В. Петленко Індійська філософія ХІХ століття: західний вплив і традиція

Д. В. Петренко Трансверсальная антропология в контексте философии техники/медиа

В. Л. Петрушенко Цінності як конроверза тенденції руху до постлюдськості

Л. А. Пірог Гендерні особливості соціального захисту населення

О. В. Попова Темпоральний вимір ідентичності в умовах міжцивілізаційного конфлікту

К. В. Райхерт Критический обзор концепции символической креативности П. Уиллиса

Б. В. Сковронський Орнамент як семантико-комунікативний феномен

А. А. Согорін Методологія дослідження соціології реклами

А. В. Ткаченко Теоретико-методологическое значение кризиса идеи «линейности»  исторического развития для постановки проблемы «разрывов» исторического времени

Н. А. Ткаченко Антропологический поворот в историософии  в контексте актуализации проблемы альтернативно-исторического развития

Г. Г. Фесенко Образ міста у філософсько-релігійній традиції

О. Ю. Чурсінова Техніка й технічний прогрес у концепціях сучасних українських філософів

Г. А. Шевченко Соціотехнічне проектування й перспективи інженерії

В. Е. Шедяков Социокультурный уровень информационного взаимодействия

Я. В. Ювсечко Постмодерністські тенденції як базовий чинник поширення синтетичних неорелігій

О. О. Юрченко Думи про море: загальна характеристика та способи передавання числової символіки

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"