Актуальні проблеми філософії та соціології №3\2015

Актуальні проблеми філософії та соціології № 3

Титульна сторінка

Зміст

К. V. Bataeva Female ageing visuality in Ukrainian TV advertisement

Н. П. Бевзюк Религиозно-философская парадигма онтологии ценности

А. Р. Бурий Методологія вивчення рецепції екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва

М. В. Видриган Філософський аналіз передумов виникнення феноменів «воля» та «свобода» в еллінів

Т. П. Глушко Економічна нація як продуцент ефективної соціальної ідентичності

І. О. Горбова Влада – інтелігенція – народ: особливості соціальних взаємовідносин

В. В. Готинян-Журавльова Чи існує онтологічний взаємозв’язок понять «класифікація» та «безеталонне вимірювання»?

М. Б. Дем’янюк Античний дискурс у романі Дж. Джойса «Улісс»

В. И. Дуденок Особенности формирования смысложизненных интенций в культуре

К. М. Коган Соціальна мережа як комунікаційна система: погляд крізь призму компаративістського аналізу основних соціологічних концепцій

О. В. Колісник Феномен сміху в соціально-інформаційному просторі сьогодення

Є. В. Леонова Постсучасність як тло феноменологізації екстремальності

Т. В. Лисоколенко Игра в медиапространстве

В. В. Лісіцин Освітня рівність та справедливість у дискурсі постмодерної філософії

О. Г. Найдьонов Наслідки для соціально-гуманітарного пізнання та суспільної життєдіяльності світорозуміння класичної науки

О. В. Павловська Логіка як метод аналізу в сучасній філософській теології

Д. В. Петренко Людина й техніка: стратегії філософського осмислення

О. Л. Полихов Феномен музыки в этико-социальном контексте: опыт философского осмысления

Ю. В. Попова Роль линейных параметров в системно-параметрическом измерении форм выводного знания

К. В. Райхерт О понятии «техно-анимизм»

Н. В. Рожанская Социально-философские представления о судьбе человека в античности: возникновение, развитие, научное изучение

Є. В. Сірий Теоретико-методологічні засади дослідження представників великого бізнесу як еліт-суб’єктів соціальної трансформації та їх соціальні заміри

О. М. Самборська Реалізація прогностичної функції науки у фундаментальних наукових дослідженнях

А. О. Сень Поняття «редескрипції» у творчості Р. Рорті

Д. П. Сепетий Матеріалізм, феноменальне знання та інтроспекція

О. В. Скалацька Інсценізація в просторі моди: філософський вимір

В. М. Слюсар Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен

А. П. Сторожук Смисл у контексті проблеми розуміння: постнекласичний погляд

Г. Ю. Суріна Міфологізація буденної політичної свідомості в українському соціумі

Ю. В. Сюсель Соціальна каузальна атрибуція процесу етнічного споживання

С. О. Терепищий Ідеали глобальної та локальної ідентичності у сфері вищої освіти

Т. А. Удовицька Ризик як характеристика сучасного суспільства: специфіка, можливості, протиріччя наукового осмислення

Е. В. Ходус «Идея субъекта» как эпистемологическая и онтологическая проблема: к вопросу вариативности форм современной субъективности

О. Ю. Чурсінова Осмислення феномену техніки українськими мислителями XIX – початку XX століття

А. В. Шаповал Критика ранніх протестантів в українській полемічній літературі XVI ст.

І. В. Шапошникова Вплив соціального простору на професіоналізацію випускників вищих закладів освіти

А. І. Яковенко Кафолічність як сакрально-теологічний креатив: патристичний аспект

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"