Актуальні проблеми філософії та соціології №20\2017

Актуальні проблеми філософії та соціології № 20

Титульна сторінка

Зміст

М. Р. Абдуллаева Основные направления развития теоретического наследия Гейдара Алиева во внешней политике Азербайджанской Республики

Н. М. Авер’янова Громадянська активність особистості у контексті консолідації сучасного українського суспільства

Р. И. Амирова, Ю. В. Визница О когнитивных и социокультурных аспектах информационно-коммуникативного дискурса в современном обществе

Р. В. Вязова, О. О. Убейволк Концептуальне осмислення діалога як соціокультурного феномена

О. А. Гончаренко Моральний ідеал у рефлексіях Львівсько-Варшавської школи

М. Б. Дем’янюк Соціокультурні засади освітнього середовища вищого навчального закладу

Б. Т. Завідняк Сили, Пневма та Ідеї у Філона Олександрійського

А. А. Ивакин Познаваемость и познание мира как высшее благо

А. И. Искендерова Понятие социальной справедливости в общественном сознании

В. Ф. Капіца Розвиток ноосферного світорозуміння і мислення в процесі світоглядної трансформації ментальної рефлексії творчих суб’єктів

Н. Б. Капустіна Філософія трансгуманізму: історія формування ідей

М. В. Колінько Трансгресивність моди: топологічний простір суспільства споживання

О. А. Коппель, О. С. Пархомчук Методологічний вплив загальнонаукових теорій на дослідження міжнародних відносин

А. В. Левченко, М. О. Левченко Політична комунікація в контексті сучасного дискурсу

О. І. Ліщинська Образ сучасного героя: репрезентації в царині українського актуального мистецтва

А.-М. М. Лучак-Фокшей Інтернет-мова як об’єкт дослідження дискурсивної прагматики соцмережевої комунікації

І. І. Матюшина Дві теорії комунікативної дії: Ю. Габермас і М. Попович

М. М. Мокиенко Становление пятидесятнического богословского образования в контексте аккредитационных процессов в евангельской среде

Мусаева Вюсаля Керем кызы Преподавание философских дисциплин в современных вузах в рамках Болонского процесса

О. Я. Муха Британський контекст формування кемпу: від queer-естетики до сленгів cockney та polari

О. Г. Найдьонов Основоположні фактори безпеки і розвитку української держави в інформаційно-мережеву епоху

М. В. Несправа Причини ісламофобії в країнах Заходу

Е. Э. Никитченко Новые религиозные движения и конвергентные процессы современной религиозной жизни

О. Н. Палий Юридическая практика как источник и цель формирования правового сознания

О. Ю. Поцюрко Концепт української держави в поглядах М. Грушевського

К. В. Райхерт Винайдення слова «протестантизм». Версії

С. В. Рахнулла Пятый шейх-уль-ислам духовного управления мусульман Кавказа

Н. Я. Саноцька Контури постправди в інформаційному суспільстві

М. В. Сінельнікова Межі людського пізнання у філософії І. Канта

О. О. Соколовський Правосвідомість як необхідний елемент підвищення рівня розвитку суспільства й становлення правової держави

В. В. Співак Життєвий успіх як елемент щастя в спадщині Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII століття

Р. М. Станіславів Ретроспективний огляд поняття справедливості

О. О. Стариковська Стан функціонування громадської думки в українському суспільстві

Л. Н. Сумарокова Аргументация как вид коммуникации: критерии эффективности

Р. И. Тацюн Ответственность христиан за общество согласно Новому завету в контексте мировоззрения украинских протестантов

Н. Ю. Тарасова Комеморативні засади національної ідентифікації

А. С. Филоненко Контуры евхаристической антропологии

Sevda Khalafova, Nigar Ismayilova Library catalogs: existence and evolution forms

І. М. Цихуляк Проекція соціальної панорами української виховної педагогіки та її аксіологічний вимір

Т. І. Чаркіна Теоретичні концепції філософсько-антропологічних і філософсько-історичних досліджень культури

Є. М. Чорноморець Максим Сповідник про етичну творчість людини

І. В. Шамша «Філософія теперішнього» Дж. Г. Міда як онтологія процесу


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"