Актуальні проблеми філософії та соціології №19\2017

Актуальні проблеми філософії та соціології № 19

Титульна сторінка

Зміст

О. Г. Бортнікова Концепція інституціональних матриць в аналізі змін комплементарних інститутів релігійно-політичного простору України

І. В. Бредун Есхатологія християн: загальні виміри здійснення ідеї долі

І. О. Бушман Маркетингові стратегії розвитку університету

Є. П. Ворожейкін Реалізм екранної культури як реакція на віртуалізацію повсякденного життя

С. С. Гашимова Реформа образования в Азербайджане и проблема профессионального самоопределения молодежи

В. И. Горбенко Интертекстуальность как инструмент категоризации современных методологических подходов в области изучения использования ветхозаветных текстов в Новом Завете

А. В. Дудченко Концепція літургійного реалізму в теології Олександра Шмемана

Е. М. Заремба Генеза міжправославних протиріч в Україні: релігієзнавчий аналіз

К. И. Зобенко Интроспекция метакогнитивного опыта в «языковых играх» Л. Витгенштейна

М. О. Клочко Раціонально-конструктивні методологічні концепти з’ясування спеціфіки релігії як компетентності студентів соціально та культурно орієнтованих спеціальностей

С. С. Кравченко Діяльність Метафізичного клубу як проективна модель розвитку філософії прагматизму в США

Д. І. Леощенко Соціально-філософський аспект теорії інституціональних матриць у контексті світоглядної зумовленості базових структур

У. С. Лешенок Методики вимірювання цінностей: аналіз та систематизація

Н. Г. Меджидова Актуальные проблемы современной философской антропологии в свете политических процессов

О. М. Моравецький Особливості раціональності в дискурсі постмодернізму

Е. А. Московая Постсоветская рефлексия когнитивной модели метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона на примере Уральской школы политической метафорологии

Ю. А. Подорожній Формування християнського вчення про партнерство церкви і суспільства в соціальній доктрині католицизму

Р. М. Поліщук Криза ідентичності в умовах глобалізації та посилення інформаційно-комунікативних процесів

В. М. Попович Соціальне служіння (соціальна робота) як складник соціального вчення православної церкви: актуальні напрями взаємодії церкви і держави

К. В. Райхерт Артикуляция соционима «сарариман»

Б. И. Рамазанова Об идейных источниках философских взглядов Гусейна Джавида

Л. М. Романкова Вимоги сучасних геополітичних реалій до виховання молоді в горизонті становлення якісно нових політичних структур – Світового уряду і Світової держави

И. И. Русин Миссионерская протестантская герменевтика XX –XXI столетий

Т. П. Сагановська Толерантність як важлива складова частина принципу ненасилля

В. В. Сапега Музей современного искусства как место реализации идей современной практической философии

А. М. Сидорак Христологічний вимір богопізнання в богослов’ї Софронія Сахарова

Л. М. Сідак Феномен життя в контексті саморозвитку особистості

Я. А. Соболєвський Філософський зміст пуританського ревівалізму Джонатана Едвардса

О. Л. Соколовський Сотеріологічний контекст христології гностицизму

Ф. В. Стрижачук Когерентна концепція Бога у філософському теїзмі Річарда Свінберна

М. В. Хром’як Богословський символізм Христового Преображення в Синоптичних Євангеліях

Н. Л. Хром’як Основні впливи філософії та богослов’я епохи Просвітництва на формування богословської думки Карла Барта

Рахім Амір Хуссейн Концепт духовності в середньовічній ісламській філософії

В. Е. Шедяков Совершенствование общественных отношений и развитие творческой активности

А. Т. Щедрин Античная философия как источник парадигмального знания: социокультурные и ментальные аспекты бытия в универсуме культуры

Н. В. Ярмоліцька, М. М. Москальчук Інтелектуальні здібності як чинник отримання людиною знання (філософсько-антропологічний аспект)


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"