Актуальні проблеми філософії та соціології №8\2015

Актуальні проблеми філософії та соціології № 8

Титульна сторінка

Зміст

Е. П. Ананьева Интеркультурализм и толерантность стран Западной Европы в условиях новейших миграций

Г. О. Арсентьєва Ніцшеанська концепція «Воля до влади» як влада над собою, як свобода самовираження

А. А. Ашурбеков Особливості політичної ментальності як фактор електорального вибору на місцевих виборах 2015 року (на прикладі міста Запоріжжя)

О. В. Богомолець Хрест і його місце в процесі історичного розвитку подорожніх образів

Ю. В. Борисова Особливості материнської сфери жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах

Л. А. Васильєва Публічність і суспільство інформаційно-комунікативних трансформацій

В. А. Ворона Критика антропоцентризму як основної підстави обґрунтування практики спесишизму в західній культурі

П. Г. Давидов Антропоцентрична концепція П. Д. Юркевича й філософська рефлексія права

Я. С. Демиденко Трансформації рис авангардизму в новітніх постмодерних філософських дискурсах

І. Д. Денисенко Сучасне суспільство & соціологічна теорія: проблеми концептуального осмислення з позиції Е. Гідденса

P. Dlugosh Polish youth in the light of sociological research

О. О. Дубина Постметафізична перспектива та її філософська роль

Я. П. Дубініна Проблеми ефективності соціальної взаємодії регіональних ринків праці й вищої освіти: соціологічний аспект

И. А. Дышлевой Трагизм социальной стигматизации ВИЧ-положительных людей

Е. И. Ергеева Прогулки по городу: вечное в повседневном (анализ опыта)

О. Г. Зайченко Термінологічне виокремлення понять «екзистенційна рольова гра» і «священна рольова гра» у філософській антропології на прикладі індійської й західноєвропейської культур

О. В. Запорожченко Соціокультурні аспекти соціальної взаємодії й ідентифікації в мультикультурному регіоні

В. О. Зубов, Л. Д. Кривега Соціальна турбулентність як підґрунтя змін у світоглядних настановах сучасної людини

О. М. Іщенко Соціальний капітал у посткапіталістичних суспільних відносинах

К. М. Кириленко Синергетичний підхід як світоглядно-методологічний принцип вивчення й формування інноваційної культури

Д. Л. Клименко Аналіз проблеми мультикультуралізму в передвиборчих програмах українських партій

В. І. Коновальчук Особливості розвитку творчого потенціалу особистості

А. В. Левченко Діалектика взаємодії формальних і неформальних структур у контексті соціальної організації

Т. В. Лисоколенко Игра как феномен культуры в описаниях Й. Хейзинги и Х. Ортеги-и-Гассета

А. М. Мамедова Вопрос о соотношении права и морали в социальной философии

О. Г. Найдьонов Внесок Франкліна Гіддінгса в теорію соціальної еволюції й соціогенетику

І. Г. Немчинов «Ідея Європи» в російському «західництві»: В. Бєлінський та О. Герцен

С. Є. Орєхова, Х. О. Феоктістова Соціально-психологічний аспект питання створення позитивного іміджу ВНЗ

Д. В. Петренко Філософські дослідження медіа: антропологія й археологія

Т. Д. Польська Філософські аспекти віртуальної реальності й феномен «невидимості» (invisibility) медіа

Ю. І. Салабай Соціальна проблематика штучного аборту крізь призму конструкціоністських стратегій проблематизації й депроблематизації

О. Б. Сарабун Відповідальне конструювання історичної дійсності з позиції Карла Ясперса

О. В. Скалацька Соціальна театральність у просторі моди: філософський аналіз

Б. В. Сковронський Комунікація й автокомунікація як чинники семіозу художнього тексту

Л. С. Тарасюк Логос преобразовывает хаос (в контексте философской антропологии)

О. М. Троіцька Діалогічні універсалії у філософії М. Бахтіна: інтерпретаційна значущість категорії «розуміння» для освіти

В. В. Федоренко Методологічні основи визначення системи критеріїв оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців

Н. М. Філяніна, К. А. Іванова Комунікативний простір екоосвіти: мас-медіа та екологічна освіта

Х. В. Чорнописька Причини та наслідки соціального сирітства в сучасному українському суспільстві

У. А. Шафиев Политическая социализация как основа безопасности личности и ее свободы

В. Є. Шедяков Полілог як простір стратегічної конкуренції між культурно-цивілізаційними світами

О. М. Ярош Концептуальне поле містики: основні риси та специфіка

А. В. Худенко Топология объекта

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"