Актуальні проблеми філософії та соціології №12\2016

Актуальні проблеми філософії та соціології № 12

Титульна сторінка

Зміст

М. Г. Аббасисаедабад Состояние взаимоотношений между медиа и гражданским обществом в Азербайджане: история и реальность

О. П. Антіпова Трансформація системи духовно-інформаційних цінностей в умовах сучасної культурної доби

Барати Муса Миграция сельского населения Ирана в города в период с 1921 по 2006 годы

І. В. Березінець Метафізика як стрижень наукової концепції Г. Челпанова

А. Р. Бурый Рецепция идей Д. Мережковского в творчестве П. П. Пазолини

Є. В. Вдовиченко Класифікація корупції у сфері вищої освіти: філософсько-освітній аналіз

Н. П. Гапон Соціально-філософські проблеми гуманізації соціального простору міста

В. В. Готинян-Журавльова Філософські аспекти історії вимірювання

В. П. Грицишин Антропологія православної теології доби постмодерну

Ель Гуессаб Карім Особливості політичної та економічної сфер життєдіяльності арабських країн

Н. Т. Ибадуллаева Проблемы социальной помощи подросткам с ограниченными физическими возможностями в условиях обучения в интернате

Н. В. Іванова Гуманітарне мислення в соціокультурному досвіді пізнання й розуміння

В. С. Калюжный, В. А. Коваль Философские аспекты толерантности: теория и социальные практики

О. В. Качмар Вербальна агресія та шляхи її подолання

Т. В. Кичкирук Нелінійна модель особистості: виклики глобалізованого світогляду

Л. Д. Кривега, Е. В. Сухарева Островная социальность: специфика бытия

І. П. Криницька Теоретичні підходи до детермінації феномена насильства над дітьми в сім’ї в соціології

Курт Фарук Философские идеи Мюррея Букчина и конфедеративные местные органы власти

А. М. Лещенко Концепт релігійного резонансу

Л. Ф. Лєскова Феномен креативності в професійній діяльності менеджера соціальної роботи

К. Н. Мамедова Феномен техники в философии

Б. К. Матюшко Емпіріокритицизм як філософська основа мовознавства Володимира Лесевича

Вахид Омаров Традиционные и новые моральные ценности азербайджанского общества

Є. В. Перегуда Теоретичні суперечності як «родимі плями» українського націоналізму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Д. В. Петренко Кинематографическая репрезентация истории: травма и свидетельство

Е. С. Петриковская Антропосинтез А. Ф. Лосева

Л. М. Романкова Суспільство знань як філософський феномен

А. А. Романов Г.С. Салливан в тени Х. Кохута: историко-философская реконструкция

Я. С. Семко Гламур как социально-философская детерминанта феномена рекламы

Г. М. Стояцька Теоретичні підстави формування світоглядної мовної моделі у деконструктивізмі

Л.С. Тарасюк Філософське осмислення музики як шляху до цілісності

М. М. Терещенко Принципи підготовки професіоналів з інноваційної діяльності у провідних країнах світу: філософія і практика

О. М. Троїцька Філософські аспекти діалогічного розгортання взаємодії природи і людини

Н. М.Філяніна, К. А. Іванова Метафори та пізнання

Г. В. Христокін Методологія теології грецької патристики

Ч. Цзоу Ціннісний вимір віртуального университету: між традицією та інноваціями

Р. Ю. Чигур Роль держави у формуванні екологічної культури суспільства

Ю. Л. Шахно Діалектика тоталітарного та демократичного: діаспоральний вимір

В. Е. Шедяков Субъектность общественных трансформаций и формирование их вектора и результатов

Р. Б. Шиндаулова Ноогуманистическая мировоззренческая культура как методологическая проблема философии образования

С. О. Шкіль Критика «Гаванської декларації» патріарха Кирила та папи Франциска в українському релігійному середовищі

Н. Е. Шолухо Телесность в концепциях любви Сёрена Кьеркегора и Ролана Барта

А. М. Щербина Категории метарегулятивов и метарегуляции в концептуальной системе анализа механизмов социокультурной деятельности

Е. Е. Щербина-Яковлева Деструктивность и конструктивность как универсальные свойства человеческого мироотношения

Т. І. Ярошовець Діалектика сакрального та профанного в культурі

Наші автори


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"