Актуальні проблеми філософії та соціології №18\2017

Актуальні проблеми філософії та соціології № 18

Титульна сторінка

Зміст

Р. Д. Алікберов Соціокультурна ідентичність як предмет філософського аналізу

О. В. Борноволоков Евангельские христиане Св. Пятидесятницы в 1924–1928 годах

І. В. Бредун Тема долі: циклічна модель світу

Р. А. Горбань Воля как составляющая структуры личности в философско-религиозном учении Чеслава Станислава Бартника

В. И. Горбенко Роль метафоры и воображения в современной протестантской этике

С. В. Горський Людина у глобалізованому світі

А. М. Гренишен Українська національна ідеологія Тараса Шевченка, викладена у «Кобзарі»

Л. А. Гумматова, Б. А. Ахмедов Понятие достоверности информации в социологическом опросе и условия ее достижения

О. В. Дарморіз Війна як концепт соціальної міфології

Н. В. Денисенко Філософський вимір розгортання комунікативного простору: пошук конструктів його гармонізації

Е. М. Заремба Богословські засади міжправославних суперечностей в Україні: релігієзнавчий аналіз

Н. В. Іщук Діалогічні та естетичні мотиви у богословських системах Г. У. Фон Бальтазара та Д. Б. Гарта

Н. О. Камбур Нормативно-правове поле як фактор управління в освітньому середовищі

О. Я. Капінус Етапи формування системи державного регулювання міграційних процесів в Україні

М. О. Кириченко Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації

І. Г. Климко Рекламний синтез туристичної діяльності

О. О. Козаченко Музеї у соціокультурному просторі Львівщини: основні характеристики, тенденції та проблеми

Я. В. Колдунов Родерік Неш: філософія дикої природи

І. Г. Коляда Інформаційно-освітній простір та інформаційно-освітнє середовище: спроба філософської рефлексії

С. С. Кравченко Проблема співвідношення категорій «закон» і «мораль» у філософії прагматизму

Т. В. Лисоколенко Игра в философии Жана Бодрийяра

О. С. Марусіна Прояви когнітивного у використанні комунікативних практик

А. А. Михайловский Социально-философский анализ процесса виртуализации в контексте проблем системы «человек – общество – киберпространство»

А. О. Михальчук Системи кодування інформації в античну добу (філософсько-семіотичний аспект)

Н. Є. Мілько Філософські аспекти імплементації толерантності в діалогічну взаємодію суб’єктів освітньо-культурного простору

Е. А. Московая Ключевые конструкты когнитивной теории метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона

О. Я. Муха Формування концепту «естетичної ситуації» у феноменологічній та емпіричній естетиці

М. Г. Назаров Образование как аутопоэтическая система

В. А. Омаров Социально-экономическое положение Грузии в 90-х годах ХХ века: от кризиса к развитию

О. Г. Рогова Проблематика становлення духовно-ціннісної сфери особистості в умовах освітнього експерименту

L. М. Romankova Forming of consciousness of future specialists is in the system of higher professional education

Ю. Ю. Свищо Світоглядні та соціокультурні підвалини розвитку лібералізму в Російській імперії

В. С. Сосуновський Генеза територіальної громади як соціокультурного явища

Г. Г. Старикова Роль имплицитных составляющих языка в концептуализации реальности (на примере концепта «пространство»)

Н. Стеркул Роль экспертно-аналитических центров в политической модернизации: опыт Республики Молдова

Л. С. Тарасюк Насущність проблеми цілісності у сучасності

O. M. Troitska, Yu. S. Lytvyna Dialogue and dialogicality in seaches for personality-oriented senses of education and culture

Е. В. Ходус Приватность в фокусе феноменологии: эвристические возможности исследования

А. C. Шохов Прояснение терминологического аппарата теории Н. Лумана, используемого при описании самореферентных систем


Copyright © 2011-2023. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"